Stadgar för Dragösvikens Bryggförening(DBF)

Antagna vid extrastämma den 23 september 1989 och kompletterade vid ordinarie årsstämmor den 26 juni 2004 och den 24 juni 2007, den 26 juni 2011, den 21 juni 2015 samt den 7 juli 2017.

 

1. NAMN, HEMORT OCH SÄTE.

Dragösvikens bryggförening, DBF, bildades den 6 augusti 1988 då under namnet Dagösvikens båtklubb . Namnändringen besluts av årsmötet den 7 juli 2017, Föreningen har sin hemort i Långvind, Hudiksvalls kommun, där även styrelsen finns.

 

2. ÄNDAMÅL

En ideell förening med ändamål:
- att tillvarata medlemmarnas intressen i frågor som rör friluftsliv på sjön, småbåtshamnar och uppläggningsplatser.
- att verka för sammanhållning och trevnad bland medlemmarna samt ett hänsynsfullt uppträdande på sjön och i naturen.
- att höja intresset för manövrering av båt, sjömanskap och säkerhet på sjön.
- att svara för administration och ordning av båtplatser i Dragösviken.

 

3. MEDLEMMAR

Medlemskap kan erhållas av boende inom Långvinds samfällighet. Önskar annan person medlemskap underställs detta styrelsen för prövning. Inträdesansökan, varigenom sökanden förbinder sig att godta klubbens stadgar, görs på enklaste sätt till styrelsen som avgör intagning. Sökanden erhåller medlemskap när aktuellt bidrag betalats.

Medlem som vill utträda ur föreningen anmäler detta till styrelsen.

Över föreningens medlemmar skall föras förteckning med angivande av medlemskap båtinnehav, adress samt övriga för verksamheten behövliga uppgifter.

 

4. MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem i DBF har rättighet:
- att utnyttja Dragösviken för skötsel m.m. av egen båt.
- att, i den ordning ansökan om förtöjnings- eller uppläggningsplats inkommer, erhålla sådana efter styrelsens anvisningar.
- att, efter framställning till styrelsen, utföra enklare anordning för förtöjning av egen båt.

Medlem i DBF är skyldig:
- att rätta sig efter föreningens stadgar, ev. hamnordning eller andra föreskrifter samt att delta i av styrelsen beslutade arbetsuppgifter.
- att till sekreteraren anmäla adressförändring, båtbyte m.m.
- att visa hjälpsamhet, kamratskap och sammanhållning inom föreningen, samt att biträda var och en som behöver hjälp på sjön.
- att iaktta hänsynsfullt uppträdande på sjön och i naturen.
- att hålla sin brygga prydlig och båten sjövärdigsamt efterfölja gällande sjövägsregler.

Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar föreningen och dess anseende, som motverkar föreningens syfte eller inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan uteslutas på styrelsen alt. ordinarie eller extra stämmas förslag.

 

5. BIDRAG

Årligt bidrag till föreningens verksamhet fastställs vid årsmötet och betalas på av kassören angivet konto.

 

6. MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA

Kallelse till årsmöte får utfärdas tidigast 4 och senast 2 veckor före årsmötet och utsänds till medlemmar med e-post samt anslås på tavlor anslås på tavlor i Dragösviken och vid Sommarbutiken. Till extra stämma kallas på enklaste sätt. Kallelse till mötet skall innehålla uppgift om tid och plats för mötet.

På årsmötet skall presenteras årsredovisning, revisionsberättelse samt förslag till inkomst- och utgiftsstat.

Andra meddelanden utsänds per e-post eller anslås på tavlan i Dragösviken.

 

7. VERKSAMHETSÅR, RÄKENSKAPSÅR OCH REDOVISNING.

DBF:s räkenskaps- och verksamhetsår omfattar tiden 1 juli ena året till och med 30 juni året därpå. Föreningens styrelse och övriga befattningshavare svarar för verksamheten från årsmöte till årsmöte.

 

8. FÖRENINGSORGANISATION

DBF skall ha följande organisation:
- Årsmöte, ev. extra möte.
- Styrelse
- Revisorer
- Valberedning.

 

9. ÅRSMÖTE

Årsmöte hålls årligen företrädesvis under juli månad. Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp:
    1.  Mötets öppnande
    2. Val av mötesordförande
    3. Val av justeringsmän
    4. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
    5. Fastställande av föredragningslista.
    6. Styrelsens årsredovisning.
    7. Revisorernas berättelse.
    8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
    9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
   10. Inkomst- och utgiftsstat samt avgifter för kommande räkenskapsår.
   11. Val av styrelse med suppleanter.
   12. Val av revisor 
   13. Val av ledamöter i valberedningen.
   14. Propositioner eller motioner angivna i kallelsen.
   15. Övriga ärenden.
   16. Mötets avslutande

   

10. EXTRA STÄMMA

Extra stämma avhålls när styrelsen finner nödvändig.

11. RÖSTRÄTT

Medlem äger rätt att besluta i föreningens angelägenheter vid föreningsmöte. Röstning får ske genom ombuds skriftliga medgivande.

 

12. BESLUT OCH PROTOKOLL

Möte är beslutsmässigt om minst en tiondel av föreningens medlemmar är närvarande. Beslut fattas med acklamation eller genom öppen omröstning. För beslut fordras enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Ev. avvikande mening antecknas i protokollet. Mötesprotokoll förs av klubbens sekreterare om inte annat beslutats.

Kopia av protokollet tillställs medlemmarna samt om erforderligt, anslås på tavlan i Dragösviken.
 

13. MOTIONER ETC.

Ärende som medlem önskar få behandlat vid årsmötet anmäls skriftligt till styrelsen senast 15 maj. Övriga angelägna ämnen anmäls vid behov direkt till styrelsen för beslut om åtgärd.

 

14. STYRELSEN

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter: Ordförande, sekreterare och kassör och 2 suppleanter.

Styrelse och suppleanter väljs av årsmötet. Styrelseledamöter väljs normalt för en tid av 2 år.

Styrelsen med suppleanter sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst 2 ledamöter kräver detta. Styrelsen är beslutför när minst tre av dess ledamöter är närvarande. All omröstning inom styrelsen är öppen och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll vilka bestyrks av ordföranden efter justering vid påföljande sammanträde.

Föreningens firma tecknas av kassören såväl som ordföranden vad gäller Postgirokonto och liknande.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga inför föreningens för sin förvaltning.

 

15. REVISORER

Av föreningen utsedda revisorer väljs för en tid av 2 år och avger revisionsberättelse varje räkenskapsår. Revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.

 

16. VALBEREDNING

Valberedningen har till uppgift att förbereda stadgade val och skall bestå av 2 ledamöter som väljs av årsmötet för en tid av 1 år.

Styrelsen inger ev. avsägelse till valberedningen i god tid - minst 1 månad före årsmötet. Valberedningens förslag inlämnas till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.

 

17. STADGEÄNDRING

Ändring eller tillägg till dessa stadgar kan göras genom enhälligt beslut vid årsmötet eller genom beslut med minst 2/3 av avgivna röster vid 2 på varandra följande möten, varav ett är årsmöte.

Vid kallelse till möte där ändring eller tillägg till dessa stadgar skall äga rum skall däri anges innehållet i ändringen eller tillägget.

 

KOMPLETTERING AV STADGAR FÖR DRAGÖSVIKENS BRYGGFÖRENING

Vid årsmöte 26 juni 2004 beslöts att styrelsen förfogar över båtplatserna och tilldelar båtplats till ny medlemmar. Båtplatserna är personliga och tillhör inte fastigheten.

Vid årsmöte den 24 juni 2007 beslöts att det inte är tillåtet att sälja eller överlåta båtplats utan styrelsens godkännande.
 
Vid årsmöte den 7 juli 2017 beslöts att
- Dragösvikens brygg och båtklubb ändras till Dragösvikens bryggförening.
- Årsavgift ändras till föreningsbidrag som beslutas av årsmötet.
- Verksamhetsåret skall vara från 1 juli till 30 juni.
- Meningen, "klubbens bokföring skall fullgöras enligt bokföringslagen" stryks.
- Styrelsen skall ej ha vice ordförande.
 
Uppdaterat 21 augusti 2017
 
 
Lasse Öberg
Ordförande
 
Jan-Ove Holmström
Sekreterare