2010

Protokoll fört vid årsstämma med Långvinds samfällighetsförening lördagen den 17 juli 2010

Plats: Kolhuset, Långvinds bruk Närvarande: Enligt bilagd röstlängd, 84 fastigheter var representerade varav Etapp 1,

75 och Etapp 2, 9 fastigheter.

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Torbjörn Englund hälsade alla välkomna till 2010 års stämma och för- klarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade godkänna förslaget till dagordning.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman

Jörgen Bengtson föreslogs till ordförande för stämman och Christina Wall föreslogs till sekreterare. Stämman beslutade att till ordförande välja Jörgen Bengtson

att till sekreterare välja Christina Wall

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare

Eva Lorendahl och Helene Kjällman föreslogs till justerare tillika rösträknare. Stäm- man beslutade att till justerare tillika rösträknare välja Eva Lorendahl och Helene Kjällman att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd och att justera den om det behövdes (bi- laga § 5)

§ 6 Stämmans behöriga utlysande

Stadgarna säger att personlig kallelse skall utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelsen postades 2 juli 2010. Kallelse har även varit på webben samt anslagstavlan vid sommarbutiken. Stämman beslutade att anse årsstämman behörigen utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Torbjörn Englund föredrog verksamhetsberättelsen. Sven Sjöberg kommenterade den ekonomiska berättelsen.

Stämman beslutade att godkänna Resultat- och balansredovisningen för 2009/2010.

Revisor Marcela Arosenius läste upp förslaget till revisionsberättelse, där revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. Läggs till handlingarna§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Rapporter

Vintervatten Torbjörn Englund redogjorde för styrelsens arbete/enkätförfrågan som gjorts sedan årsmötet 2009. Styrelsens beslut är i dagsläget att inte gå vidare med vintervatten för hela området.

Stämman beslutade att godkänna rapporten

§ 10 Motioner till styrelsen

2 stycken motioner hade inkommit till styrelsen, 10.1 Vintervatten Älgstigen 10.2 Vintervatten Rävstigen

Motionerna har behandlats av styrelsen och förslag föreläggs stämman.

Lars Erik Jonsson och Tommy Karlsson anser att styrelsens förslag är bra och ger förutsättningar för ett fortsatt arbete.

Kersti Dennemo Karjel beklagar att det inte blir en helhetslösning för hela området. Och lägger ett tilläggsyrkande: Att styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på vintervatten till alla fastigheter.

Förslag läggs att punkterna 2 och 4 i styrelsens förslag ändras så att ” i huvudsak” stryks. Ordförande ställer de olika yrkandena mot varandra och finner att stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Ordförande frågar därefter på tilläggsyrkandet - bifall mot avslag. Votering begärs och genomförs. Kersti Dennemo Karjels tilläggsyrkande bifalles.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att i enlighet med styrelsens förslag upprätta ett genomfö- randeavtal med intresserade fastighetsägare och förhandla om villkoren utifrån förut- sättningar enligt styrelsens svar på motionerna samt att om så erfordras genomföra en ny förrättning eller en omprövning av den förrättning som finns för GA2 och GA4.

vidare beslutade stämman att i enlighet med tilläggsyrkandet ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag på vintervatten till alla fastigheter i etapp 1 med motivering att framtiden bör utvisa att allt fler tomtägare kommer att vilja ha detta.

§ 11 Ersättning och arvodering till styrelse och ersättning till revisorer

Valberedningens ordförande Kurt Jansson föredrog valberedningens förslag vilket är oförändrat från föregående år.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 12 Val av styrelseordföranden och styrelse, jämte suppleanter

Valberedningens ordförande Ingrid Anderzén föredrog valberedningens förslag till styrelse.

Kvarstående ledamöter i styrelsen 1 år Sven Sjöberg, Lennart Sundberg, Christina Wall och Margareta Holmgren

Omval på 2 år i styrelsen Torbjörn Englund, Britta Englund och Bo Sjöberg

Ordförande på 1 år i styrelsen Torbjörn Englund

Ersättare på 1 år i styrelsen omval: Anders Kjällman, Elisabeth Bystedt, Per Eriksson och Tord Karlsson

Ersättare i styrelsen på 1 år nyval: Anders Björkman

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

§ 13 Val av revisorer, jämte suppleanter

Valberedningens ordförande föreslog omval av revisorerna Marcela Arosenius, och Björn Bergström för en tid av 1 år.

Till revisorsersättare föreslogs omval av Dagmar Thullberg på 1 år samt nyval av Peter Grönström på 1 år

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag

§ 14 Val av valberedning

Lennart Sundberg föreslog omval av valberedning för en tid av 1 år Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen omvälja Ingrid Anderzén, Leif Hellström och Kurt Jansson. Till sammankallande väljs Ingrid Anderzén

§ 15 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Sven Sjöberg föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiterings- längd. Torbjörn Englund redogör för underhålls och förnyelseplan

Stämman beslutade att godkänna revideringen av budget för 2010/2011 enligt kallelsen samt att godkänna budgeten med tillhörande utdebitering för 2011/2012 enlig förslag samt att starta en fondering gällande alla fastigheter

§ 16 Övriga frågor

-Kurt Jansson aktualiserar frågan om underhållsbehov av bänkar Styrelsen avser att hantera frågan.

-Bosse Sjöberg meddelar att det saknas stigombud på vissa stigar. Bosse vädjar till stämmoombuden att anmäla intresse till honom.

-Fråga om utökad sopsortering aktualiseras. Styrelsen undersöker frågan vidare

§ 17 Avslutning

Stämmoordföranden tackade slutligen styrelsen för gott arbete samt tackade de när- varande för visat intresse. Torbjörn Englund tackade för nytt förtroende och tackade presidiet för ett bra genomfört arbete.

Stämmoordföranden förklarade stämman för avslutad.

Långvind den 18 juli 2010 Vid protokollet

Christina Wall, sekreterare Jörgen Bengtson, stämmoordförande

Justeras: Eva Lorendahl Helene Kjällman

Tillbaka