2009

Protokoll fört vid årsstämma med Långvinds samfällighetsförening lördagen den 18 juli 2009.
Plats: Kolhuset, Långvinds bruk
Närvarande: Enligt bilagd röstlängd, 177 representanter för fastigheter etapp ett, 7 representanter för fastigheter etapp två.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Torbjörn Englund hälsade alla välkomna till 2009 års stämma och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutade godkänna förslaget till dagordning. Under punkten ”Övriga frågor” skulle Björn Bergström berätta om hur det låg till med bredband till Långvind samt skulle frågan om hundbad vid Byhedsjön tas upp.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Per Thullberg föreslogs till ordförande för stämman och Dagmar Thullberg föreslogs till sekreterare.
Stämman beslutade
att till ordförande välja Per Thullberg
att till sekreterare välja Dagmar Thullberg.

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare
Tord Frykberg och Owe Tollbring föreslogs till justerare tillika rösträknare. Stämman beslutade att till justerare tillika rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet, välja Tord Frykberg och Owe Tollbring.  

§ 5 Fastställande av röstlängd
Stämman beslutade att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd och att justera den om det behövdes (bilaga § 5)

§ 6 Stämmans behöriga utlysande
Stadgarna säger att personlig kallelse skall utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelsen postades den 20 juni. Kallelse och övriga handlingar har även funnits tillgängliga på webben i god tid före stämman.
Stämman beslutade att anse årsstämman behörigen utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
Torbjörn Englund föredrog verksamhetsberättelsen. Sven Sjöberg kommenterade den ekonomiska berättelsen (bil. § 7).

Revisor Björn Bergström läste upp förslaget till revisionsberättelse, där revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008/2009.

§ 9 Rapporter
Skogen Ingvar Balkefors, skogsansvarig berättade att han tillsammans med tidigare skogsansvarige Owe Tollbring, gått igenom vad som gjorts tidigare och vad som nu måste åtgärdas framöver. Samfällighetsföreningens skog är på ca 1½ hektar. Målsättningen var att öppna upp igen genom avverkning, gallring och röjning. Planerna åskådliggjordes genom en kartbild. Stigombuden skulle få ansvar för att respektive stig röjdes samt att även obebodda tomter snyggades till. Ingvar skulle även kontakta Mats Persson, ansvarig för skog m.m. vid Långvinds bruk för råd.
Stämman beslutade att godkänna rapporten.

§ 10 Motioner till styrelsen
Mats Dahlberg hade lämnat en motion till stämman (bil § 10). Den rörde frågan om vintervatten och presenterade ett förslag om att frågan skulle skjutas på framtiden. Ordföranden föreslog stämman att motionen om skulle behandlas i samband med § 12 då frågan om vintervatten för etapp 1 skulle behandlas.
Stämman beslöt i enlighet med ordförandens förslag.

§ 11 Beslut om ombyggnad av Snäckenvägen
Torbjörn Englund redogjorde för det i förväg utskickade underlaget till ombyggnad av Snäckenvägen (bil § 11).
Stämman beslutade att godkänna ombyggnaden av Snäckenvägen.

§ 12 Beslut om vintervatten för etapp 1
Styrelsen fick vid stämman 2008 i uppdrag att undersöka förutsättningarna för vintervatten i etapp 1. Torbjörn Englund gick igenom styrelsens två alternativ rörande vintervattenfrågan (bil. § 12). I anslutning härtill behandlades Mats Dahlbergs motion. Ordföranden föreslog följande propositionsordning. Stämman hade först att ta ställning till styrelsens två förslag, vilka i en omröstning ställdes mot varandra. Votering begärdes och genomfördes med handuppräckning med utdelade röstsedlar. Alternativ 1 fick en klar majoritet av rösterna. Sedan ställdes alternativ 1 mot motionärens förslag. Voteringen visade att alternativ 1, d.v.s. styrelsens förslag fick en klar majoritet av rösterna.
Följaktligen hade stämma beslutat att alternativ 1 skulle bli vägledande för styrelsen i det fortsatta arbetet med vintervattenfrågan.

§ 13 Ersättning och arvodering till styrelse och ersättning till revisorer
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föreslog oförändrade ersättningar dvs:
Alla styrelseledamöter, ansvariga och ersättare, revisorer, dock inte revisorssuppleanterna har 1300 kr rabatt på samfällighetsavgiften. Dessutom ersättning enligt nedan:
Ordföranden 8000 kr per år
Vice ordförande 5000 kr per år
Sekreterare 4000 kr
Kassör 4000 kr
Vattenansvarig och styrelsemedlem 7000 kr
Övriga styrelseledamöter 3000 kr per år
Städansvarig strand och toalett 7000 kr per år
Tillsynsman Leif Hellström 7000 kr per år
Börje Lorentzen, en ny funktion som assistent till Bo Sjöberg skulle som ersättning få årsavgiftsrabatten om 1300 kr
Ersättning för arbete utöver det ordinarie skall beslutas i förväg av styrelsen.
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.         

§ 14 Val av styrelseordföranden och styrelse, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föredrog förslaget till ny styrelse. Styrelsen fick i enlighet med förslaget och efter stämmans beslut följande sammansättning:
Ordföranden Torbjörn Englund, vald för en tid av ett år till ordförande.
För en tid av två år omvaldes:
Sven Sjöberg, Lennart Sundberg, Christina Wall
Till ny ledamot i styrelsen för en tid av två år valdes Margareta Holmgren
Till ersättare för en tid av ett år omvaldes Ingvar Balkefors, Per Eriksson
Till nya ersättare för en tid av ett år valdes Elisabet Bystedt, Tord Karlsson, Anders Kjellman
Följande styrelseledamöter valdes vid 2008 års stämma för en tid av två år:
Britta Englund, Torbjörn Englund, Bo Sjöberg.

§ 15 Val av revisorer, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föreslog omval för en tid av ett år av revisorn Björn Bergström och nyval av Marcella Arosenius.
Till revisorssuppleanter föreslogs Anders Björkman och Dagmar Thullberg.
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 16 Val av valberedning
Föreslogs omval av valberedningens medlemmar.
Stämman beslutade
Att till ledamöter i valberedningen omvälja Ingrid Anderzén, sammankallande, Kurt Jansson och Leif Hellström.
 
§ 17 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.   
Sven Sjöberg föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Stämman beslutade
att godkänna det nya förslaget till budget för 2009/2010 enl. bil § 17 samt
att godkänna budgeten med tillhörande utdebitering enl. bil. § 17.

§ 18 Övriga frågor
Bredband Björn Bergström hade haft kontakt med Fiberstaden, som sköter bredbandsutbyggnaden i Hudiksvall. Björn meddelade att allt tyder på att fiber kommer att dras till Långvind under hösten.
Hundbad vid Byhedssjön  Torbjörn Englund framhöll att stränderna vid Byhedssjön omfattas av allemansrätten och att hundar kan bada överallt. Styrelsen har beslutat att ta bort hänvisningsskylten för hundbad tillsvidare och ersätta den med en skylt med texten ”vistelse med hund på badplatsen undanbedes” eftersom en del barn blir skrämda av springande hundar. Om inte alla är nöjda med denna ändring gör styrelsen en ny utvärdering av detta nästa år.

§ 19 Avslutning
Stämmoordföranden Per Thullberg tackade styrelsen för gott arbete samt tackade de närvarande för visat intresse.
Stämmoordföranden Per Thullberg förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet
Dagmar Thullberg

 

Justeras:
Per Thullberg
Tord Frykberg
Owe Tollbring

Tillbaka