2008

Protokoll fört vid årsstämma med Långvinds samfällighetsförening söndagen den 20 juli 2008.
Plats: Kolhuset, Långvinds bruk
Närvarande: Enligt bilagd röstlängd, 118 fastigheter var representerade varav 20 via fullmakt. Etapp 2, 7 fastigheter var representerade varav 1 med fullmakt. Etapp 1, 111 fastigheter var  representerade varav 19 med fullmakt. 126 personer deltog vid stämman.
§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Björn Bergström hälsade alla välkomna till 2008 års stämma och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutade godkänna förslaget till dagordning.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Per Thullberg föreslogs till ordförande för stämman och Dagmar Thullberg föreslogs till sekreterare.

Stämman beslutade
att till ordförande välja Per Thullberg
att till sekreterare välja Dagmar Thullberg.

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare
Anders Kjällman och Anders Thulin föreslogs till justerare tillika rösträknare. Stämman beslutade att till justerare tillika rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet, välja Anders Kjällman och Anders Thulin.

§ 5 Fastställande av röstlängd
Stämman beslutade att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd och att justera den om det behövdes (bilaga § 5)

§ 6 Stämmans behöriga utlysande
Stadgarna säger att personlig kallelse skall utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelsen postades två och en halv vecka före årsstämmans datum. Stämman beslutade att anse årsstämman behörigen utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
Björn Bergström föredrog verksamhetsberättelsen. Sven Sjöberg kommenterade den ekonomiska berättelsen. Kassören meddelade att de redovisade värdena på anläggningstillgångarna i balansräkningen var felaktiga och skulle ändras till:
Sommarbutik (ej avskrivet): 84342 kr och hus Kråknäs (ej avskrivet): 12000 kr. Summa anläggningstillgångar: 96342 kr.

Stämman beslutade att godkänna Resultat- och balansredovisningen för 2007/2008, enligt kallelsen till årsstämman med vid mötet föreslagna ändringar.

Revisor Helene Kjällman läste upp förslaget till revisionsberättelse, där revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Rapporter
9.1 Vintervatten
Tommy Karlsson, en av initiativtagarna till enkäten om vintervatten och Bo Sjöberg redogjorde för resultatet av den till fastighetsägarna i etapp 1 utsända enkäten. Ca 80 % hade svarat. 127 hushåll hade svarat ja, 106 nej. Bo Sjöberg betonade att sommarledningarna var ca 40 år gamla och kommer på sikt att behöva bytas ut.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med initiativtagarna utreda vintervatten i etapp 1 samt att i god tid - senast en månad -  före nästa årsstämma, presentera ett genomarbetat förslag för medlemmarna. I förslaget skall eventuella stadgeändringar, nya behov av förrättningar, ekonomiska och tekniska och juridiska frågor m.m. tydligt redovisas.

9.2 Snöröjning och sandning
Björn Bergström hade under vintern fått flera frågor om snöröjningen och sandningen inom fritidsområdet. Björn redogjorde för principerna vad gäller snöröjning och sandning. Det finns en tumregel; vid 10 cm snö så plogas det. Varje plogning kostar 5000 kr, sandning 6000 kr. Leif Hellström, tillsyningsman, meddelade att det finns en vagn som alla har tillgång till om man vill sanda själv. Det finns även sandlådor utställda på ett flertal ställen.

Tord Frykberg frågade vad som gällde plogningen av Snäckenvägen – Slingan - Hamnstigen. Skulle inte dessa plogas?

Stämman beslutade att godkänna rapporten och ha kvar de regler som nu gäller vad avser snöröjning och sandning samt att undersöka med entreprenören vad som gäller för Snäckenvägen – Slingan – Hamnstigen på Korsholmen. Dessa hade inte karaktär av ”stigar” utan av stamvägar.

9.3 Startbidrag för sommarbutiken
Björn meddelade att Micke Pettersson, som nu liksom två tidigare somrar skött sommarbutiken, i år fått ett startbidrag.

Stämman beslöt att godkänna rapporten

9.4 Snäckenvägen
Björn Bergström och Bernt Söderman redogjorde för Snäckenvägens underhåll. Det var eftersatt och på sikt måste något göras. Angelägnast var sträckan från Svensviksvägen och 1500 m bortåt. Kostnad för att åtgärda den biten var två miljoner kronor. Än fanns inget beslut om att vägen skulle repareras och innan beslut fattas borde frågan behandlas på Långvinds samfällighetsförenings årsstämma.

Björn redogjorde vidare för Snäckenvägens samfällighetsförenings sammansättning. Vid den senaste årsstämman infördes en ny ordning. En valberedning utsågs och i den ingår nu Britta Englund och Lennart Sundberg från Långvinds samfällighetsförening.

Stämman beslutade att godkänna rapporten

§ 10 Motioner till styrelsen
Två motioner hade kommit till styrelsen, om ”Tillgängligheten till styrelseprotokollen för medlemmar” och en om ”Gemensamma arbetsdagar inom Långvinds fritidsområde.”(se bilaga). Styrelsen hade behandlat de båda motionerna.

Motion 10.1; ang. ”Tillgängligheten till styrelseprotokollen”, styrelsen föreslog stämman att avslå motionen.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.

Motion 10.2 ang. ”Gemensamma arbetsdagar”.

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag bifalla motionen.

§ 11 Ersättning och arvodering till styrelse och ersättning till revisorer
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föredrog följande förslag till ersättningar:
Alla styrelseledamöter, ansvariga och ersättare, revisorer, dock inte revisorssuppleanterna har 1300 kr rabatt på samfällighetsavgiften. Dessutom ersättning enligt nedan:
Ordföranden 8000 kr per år
Vice ordförande 5000 kr per år
Sekreterare 4000 kr per år
Kassör 4000 kr per år
Vattenansvarig och styrelsemedlem 7000 kr per år
Övriga styrelseledamöter 3000 kr per år
Tillsynsman Leif Hellström 7000 kr per år
Städansvarig strand och toalett 7000 kr per år

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 12 Val av styrelseordföranden och styrelse, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föredrog förslaget till ny styrelse. Styrelsen fick i enlighet med förslaget och efter stämmans beslut följande sammansättning:
Ordföranden Torbjörn Englund vald för en tid av ett år till ordförande.
Nya i styrelsen valda för en tid av två år: Britta Englund, Torbjörn Englund, Bo Sjöberg
Fyllnadsval för en tid av ett år, nyval:  Christina Wall
Ersättare för en tid av ett år, omval: Lena Eriksson, Rolf Eriksson, Margaretha Holmgren
Ersättare för en tid av ett år, nyval: Ingvar Balkefors, Per Eriksson

§ 13 Val av revisorer, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föreslog omval för en tid av ett år av revisorn Helene Kjällman och nyval av Björn Bergström.
Ingegärd Englund föreslog att Peter Granström skulle väljas till ny revisor för en tid av ett år med anledning av att Björn Bergström varit ordförande och därför kunde betraktas som jävig, avseende en del av verksamhetsåret. Kurt Jansson framhöll att någon lag som reglerade jävsfrågan för samfälligheter inte förelåg – endast rekommendationer. Han framhöll vidare att revisorssuppleant i förekommande fall kunde genomföra den aktuella revisionen – alltså avseende perioden då Björn Bergström varit styrelseordförande.
Votering begärdes och genomfördes med handuppräkning. Björn Bergström  fick de flesta rösterna.

Stämman beslutade att till revisorer för ett år välja Björn Bergström och Helene Kjellman. Till revisorssuppleanter omvaldes Marcella Arosenius och Annette Björkman.

§ 14 Val av valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen omvälja Kurt Jansson, sammankallande och Leif Hellström. Till ny ledamot i valberedningen valdes Ingrid Anderzén efter Birgitta Sjöberg, som frånsagt sig sitt uppdrag.
 
§ 15 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.   
Sven Sjöberg föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

Stämman beslutade
att godkänna det nya förslaget till budget för 2008/2009 enligt kallelsen samt att godkänna budgeten med tillhörande utdebitering för 2009/2010 enlig kallelsen.

Fram t.o.m. 2009/2010  kommer följande fondavsättningar att göras:
GA2: 175000 kr, GA3: 73000 kr, GA4: 225000 kr och båthamn: 120000 kr

Kassören meddelade att de bebyggda tomterna (12 st) på Byhedsstigen inte hade betalat för vintervatten under de senaste 12-15 åren trots att de hade vintervatten sedan området exploaterades. Kassören kommer under den kommande veckan att göra en extra utdebitering för innevarande år.

Stämman beslutade att de fr.o.m. 2008/2009 skulle betala för vintervatten.

§ 16 Övriga frågor
Britta Englund, sopansvarig i styrelsen, vädjade till de boende i samfälligheten att sköta sophanteringen och använda containrarna vid Kråknäs till det de är avsedda för och inte heller placera grovsopor bredvid containrarna. Allt missbruk förorsakar föreningen stora kostnader.

En boende i området påpekade att det bodde många små barn inom samfälligheten och efterlyste fler leksaker på lekplatsen. Frågan skall behandlas av nya styrelsen.

Bo Sjöberg framförde att de som har problem med vattnet utanför tomtgränsen, skall kontakta honom och inte själv kalla på reparatör. Bo påpekade även att man inte får vattna gräsmattor eftersom vattentillgången var begränsad.

§ 17 Avslutning
Vice ordföranden framförde styrelsens tack till avgående ordföranden Björn Bergström samt till övriga avgående styrelseledamöter. Björn Bergström tackade i sin tur för gott samarbete och kamratskap.

Stämmoordföranden Per Thullberg tackade slutligen styrelsen för gott arbete samt tackade de närvarande för visat intresse.

Stämmoordföranden Per Thullberg förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

 

Dagmar Thullberg

Justeras:
Per Thullberg
Anders Kjällman
Anders Thulin

Tillbaka