2007

Protokoll fört vid årsstämma med Långvinds samfällighetsförening söndagen den 15 juli 2007.

Plats: Kolhuset, Långvinds bruk
Närvarande: Enligt bilagd röstlängd, 64 representanter för fastigheter etapp ett, 6 representanter för fastigheter etapp två, 92 närvarande personer.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Björn Bergström hälsade alla välkomna till 2007 års stämma och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutade godkänna förslaget till dagordning med ett tillägg att komma som punkt 7, Mats Persson, Långvinds bruk, ordförande i Snäckenvägens samfällighetsförening skulle informera om upprustning av Snäckenvägen.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Per Thullberg föreslogs till ordförande för stämman och Dagmar Thullberg föreslogs till sekreterare.
Stämman beslutade
att till ordförande välja Per Thullberg
att till sekreterare välja Dagmar Thullberg.

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare
Anders Kjällman och Rolf Tjäder föreslogs till justerare tillika rösträknare.
Stämman beslutade att till justerare tillika rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet, välja Anders Kjällman och Rolf Tjäder.  

§ 5 Fastställande av röstlängd
Stämman beslutade att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd och att justera den om det behövdes (bilaga § 5)

§ 6 Stämmans behöriga utlysande
Stadgarna säger att personlig kallelse skall utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelsen postades den 20 juni. Kallelse och övriga handlingar har även funnits tillgängliga på webben i god tid före stämman.

Stämman beslutade att anse årsstämman behörigen utlyst.

§ 7 Snäckenvägen
Mats Persson redogjorde för att Vägverket år 2005 besiktigat Snäckenvägen och ansett vägen i huvudsak vara i godtagbart skick. Man hade dock gått vidare till "Vägverket produktion", som tagit fram underlag och gjort en beräkning på vad det skulle kosta att åtgärda de svagaste partierna. Vägsträckan från Svensviksvägen och ca 1 ½ km, som var den sämsta sträckan, skulle kosta ca 2 miljoner kronor att åtgärda. Reparationen skulle finansieras genom höjda avgifter och lån och man skulle även söka investeringsbidrag från Vägverket.

Styrelsen fick i uppdrag att se över formerna för hur Långvinds samfällighetsförening skulle vara representerad i Snäckenvägens samfällighetsförening.

§ 8 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.
Björn Bergström föredrog verksamhetsberättelsen. Peter Anderzén kommenterade den ekonomiska berättelsen. Underskottet berodde på att vissa större reparationer genomförts och Peter föreslog därför att ta 60.000 kr från de fondavsättningar som föreningen har.

Torbjörn Englund framförde synpunkter på den ekonomiska redovisningen. Vissa siffror stämde inte. Revisorn hävdade att det var rätt i huvudboken. Styrelsen uppmanades att göra erforderliga ändringar i årsredovisningen.

Revisor Helene Kjällman läste upp förslaget till revisionsberättelse, där revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Rapporter
Vägar Ulf Hillström meddelade att det av tidigare årsstämma fattade beslut att rusta upp vägarna inom etapp ett nu var avslutad. Den sammanlagda kostnaden hade uppgått till ca 900.000 kr. Nu återstod för de boende att på respektive stig där så behövdes, lägga på grus, för att jämna ut kanterna. Ytterligare grus kommer att inköpas.

Stämman beslutade att godkänna rapporten.

Information till medlemmar. Vad efterfrågas? På vilket sätt? Till vilken kostnad?   Björn Bergström inledde diskussionen. Hur vill medlemmarna få sin information. Hemsidan kostade ca 40.000 kr per år. Att skicka och trycka Långvindsbrevet kostade ca 15.000 kr. Kunde Långvindsbrevet och annan information skickas via e-post eller laddas ner från hemsidan?

Jörgen Bengtson informerade att under juni månad hade det varit 306 unika besökare per dag till hemsidan. Hemsidan hade uppdaterats kontinuerligt, alla Långvindsbrev fr.o.m. nr 2/2004 fanns att läsa via hemsidan. Kartor m.m.fanns att tillgå.

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att arbeta fram förslag till samfällighetens informationspolicy.

Bredband Jörgen Bengtson berättade att han och Björn Bergström haft kontakt med Magnus Larsson, vd för Fiberstaden angående bredband till Långvind. Tjugosex stationer i Hudiksvalls kommun var inte anslutna idag. Långvind och Strömbacka låg bäst till för att få bredband. Troligen blir anslutningen via telefonnätet och troligen under 2008. De som var intresserade av bredband borde alltså behålla sin fasta telefon. Det fanns mer att läsa under fliken "Infrastruktur" på hemsidan.

Stämman beslutade att godkänna rapporten.

§ 11 Motioner till styrelsen
Behandlades motion 10.1–10.2
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, men man skulle beakta motionärens synpunkter.

Behandlades motion 10.3
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Behandlades motion 10.4
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Ersättning och arvodering till styrelse och ersättning till revisorer
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föredrog följande förslag till ersättningar:

Alla styrelseledamöter, ansvariga och ersättare, revisorer, dock inte revisorssuppleanterna har 1300 kr rabatt på samfällighetsavgiften. Dessutom ersättning enligt nedan:
Ordföranden 6000 kr per år
Vice ordförande 3000 kr per år
Övriga styrelseledamöter 2500 kr per år
Städansvarig 6000 kr per år
Tillsynsman Leif Hellström 6000 kr per år
Vattenansvariga: Eric Markgren 1000 kr per år, Bo Sjöberg 1000 kr per år, Tord Frykberg 1000 kr per år
Ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren utgör ett arbetsutskott och har 1000 kr var i extra ersättning.
Ersättning för arbete utöver det ordinarie skall beslutas i förväg av styrelsen.
Stämman beslutade i enlighet med förslaget.            

§ 13 Val av styrelseordföranden och styrelse, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föredrog förslaget till ny styrelse.
Styrelsen fick i enlighet med förslaget och efter stämmans beslut följande sammansättning:
Ordföranden Björn Bergström, vald för en tid av ett år till ordförande.
För en tid av två år omvaldes:
Jörgen Bengtson, Lennart Sundberg och Dagmar Thullberg
Till ny ledamot i styrelsen för en tid av två år valdes Sven Sjöberg
Till ersättare för en tid av ett år omvaldes Britta Englund, Lena Eriksson, Rolf Eriksson , Margaretha Holmgren och Owe Tollbring
Följande styrelseledamöter valdes vid 2006 års stämma för en tid av två år:
Björn Bergström, Eric Markgren och Ulf Hillström

§ 14 Val av revisorer, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föreslog omval för en tid av ett år av revisorn Helene Kjällman och nyval av Peter Anderzén. Denne avstod dock från att kandidera då även Torbjörn Englund nominerats av Gunilla Tjäder. Hon åberopade ”Riktlinjer för arbete i ekonomiska föreningar” i vilka det hävdades att det var olämpligt utifrån en jävsynpunkt att avgående kassör, nämligen Peter Anderzén, direkt övergick till posten som revisor.
Helene Kjällman och Torbjörn Englund valdes till revisorer. Till revisorssuppleanter omvaldes Marcella Arosenius och Annette Björkman.

§ 15 Val av valberedning
Föreslogs omval av valberedningens medlemmar.
Stämman beslutade
Att till ledamöter i valberedningen omvälja Kurt Jansson, sammankallande, Birgitta Sjöberg och Leif Hellström.

§ 16 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
Peter Anderzén föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Avgiften för boende på etapp ett höjdes vid årsstämman 2006 för att man skulle kunna genomföra nödvändiga asfalteringsarbeten. Styrelsens förslag innebar en återgång till den avgift som gällde innan höjningen.
Anders Kjällman föreslog oförändrad avgift. Detta för att samfälligheten skulle ha möjlighet att göra en underhållsplan och bygga upp en reserv och ha möjlighet att köpa tjänster. Vidare framhöll Anders Kjällman vikten av att arbeten skulle beslutas av styrelsen i förväg. Det måste också finnas ett tak för vad ett uppdrag fick kosta. Styrelsen fick i uppdrag att besluta om ett tak för vad hemsidan får kosta.
Stämman beslutade
i enlighet med Anders Kjällmans förslag; oförändrad avgift i förhållande till 2006 samt att sätta ett tak för vad hemsidan fick kosta.

§ 17 Övriga frågor
Uppmanades medlemmarna att handla i sommarbutiken - stöd sommarbutiken!

Björn Bergström meddelade att samfällighetsföreningen fortsättningsvis stöder byavakterna i Enånger, som även gjorde turer ut till Långvind.

§ 18 Avslutning
Björn Bergström tackade avgående styrelseledamoten Peter Anderzén för allt arbete han lagt ner under många år i samfällighetens styrelse.
Stämmoordföranden Per Thullberg tackade styrelsen för gott arbete samt tackade de närvarande för visat intresse.
Stämmoordföranden Per Thullberg förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet
Dagmar Thullberg

Justeras:
Per Thullberg
Anders Kjällman
Rolf Tjäder

Tillbaka