2006

Protokoll fört vid årsstämma med Långvinds samfällighetsförening söndagen den 16 juli 2006.

Plats: Kolhuset, Långvinds bruk
Närvarande: Enligt bilagd röstlängd, 66 representanter för fastigheter, 76 närvarande personer.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Björn Bergström hälsade alla välkomna till 2006 års stämma och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutade godkänna förslaget till dagordning med ett tillägg under rubriken "Rapporter" 9.4 Skogen samt att från punkten 15 flytta "Förslag till fondavsättning" till punkten 7.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Per Thullberg föreslogs till ordförande för årsstämman och Dagmar Thullberg föreslogs till sekreterare.

Stämman beslutade
att till ordförande välja Per Thullberg
att till sekreterare välja Dagmar Thullberg

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare
Torbjörn Englund och Rolf Eriksson föreslogs till justerare tillika rösträknare

Stämman beslutade
att till justerare tillika rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet, välja Torbjörn Englund och Rolf Eriksson.

§ 5 Fastställande av röstlängd
Stämman beslutade
att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd och att justera den om det behövdes (bilaga § 5).

§ 6 Stämmans behöriga utlysande
Stadgarna säger att personlig kallelse skall utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelsen postades den onsdagen den 28 juni. Kallelse och övriga handlingar har även funnits tillgängliga på webben i god tid före stämman.

Stämman beslutade
att anse årsstämman behörigen utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
Björn Bergström föredrog verksamhetsberättelsen. Peter Anderzén kommenterade den ekonomiska berättelsen. Årets resultat visar ett överskott på 133.234 kr. Det berodde till största delen på att de medel som budgeterats för att göra vissa arbeten i båthamnen Saltpannan inte genomförts.

I anslutning till den ekonomiska redovisningen presenterade Karl Englund ett förslag som bättre skulle visa resultaten för de olika gemensamhetsanläggningarna (bilaga § 7). Styrelsen skulle beakta och se över framtida redovisning. En utförligare redovisning skulle eventuellt kunna presenteras på webben.

Revisor Helene Kjellman (f.d.Olsson)   läste upp förslaget till revisionsberättelse, där revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Peter Anderzén föreslog att 50.000 kr av årets överskott skulle avsättas till investeringsfonden.

Stämman beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen till handlingarna (§ bilaga 7)
att göra en fondavsättning på 50.000 kr

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Rapporter
Vägar Bernt Söderman meddelade att under maj månad en besiktning av vägarna hade genomförts . 1600 m väg behöver asfalteras till en total kostnad av ca 659.000 kr. För innevarande budgetår finns 250.000 kr avsatta vilket innebär att några stigar kommer att asfalteras under sensommaren.

Stämman beslutade
att godkänna rapporten.

Webbsidan Jörgen Bengtson redogjorde för arbetet med hemsidan. Bl.a. hade han, sedan förra stämman, lagt ut 122 lokala nyheter. Nytt för i år var en aktivitetskalender "Vad händer". Det finns även en "Gästbok" som kan användas för annonser, förfrågningar m.m. Kommunen har gjort en särskild karta över Långvind och även en historisk karta finns inlagd. Jörgen kunde även konstatera att hemsidan var flitigt besökt, mellan 90-100 per dag.

Stämman beslutade
att godkänna rapporten.

Bredband Jörgen Bengtson redogjorde för turerna runt Långvinds bredbandsanslutning. Kommunstyrelsen hade beslutat att Långvinds samfällighet skulle anslutas till bredbandsnätet. Telia hade fått en förfrågan om kommunen kunde få hyra in sig på deras mast. Telia svarade inte trots upprepade påstötningar. Nu bygger Hudiksvalls kommun upp en ny organisation för stadsnätets framtida utbyggnad och underhåll. När det är klart kan samfälligheten agera igen. Information kommer att finnas på hemsidan.

Stämman beslutade
att godkänna rapporten.

Skogen   Björn Bergström konstaterade att under tre år hade parkgallring genomförts inom samfällighetens område med hjälp av Holmen Skog. Vid stämman den 16 juli 2005    beslutades att gallring runt Punsarna, skulle äga rum efter samråd med boende på Fornstigen. Så hade skett och runt Punsarna hade gallringen skett med skogshuggare. Inga skördare hade använts. Det hade gallrats på ytterligare några ställen. Gallringen var nu avslutad. Vill någon ta ner träd på samfällighetens mark, skall han/hon kontakta stigombudet, som sedan skall ta kontakt med styrelsen. Gäller det ett enstaka träd kontaktas skogsansvarige Owe Tollbring, som har rätt att besluta när det bara gäller ett enstaka träd.

Ved som ligger på marken kan vem som helst ta hand om.

Stämman beslutade
att godkänna rapporten.

§ 10 Motioner
Konstaterades att inga motioner inkommit före maj månads utgång. För en vecka sedan hade två motioner lämnats in. De kommer att behandlas vid nästa årsmöte.

§ 11 Ersättning och arvodering till styrelse och ersättning till revisorer.
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föredrog förslag till ersättningar:

Alla ansvariga och ersättare, revisorer, dock inte revisorssuppleanterna har 1.300 kr rabatt på samfällighetsavgiften. Dessutom ersättning enligt nedan:

Ordföranden: 6000 kr.
Vice ordföranden: 3000 kr.
Övriga fem personer i styrelsen: 2.500 kr.
Tillsynsmannen: 6000 kr.
Städansvarig: 6000 kr.
Vattenansvarig: 3000 kr.

Kurt Jansson föreslog också att ett arbetsutskott bildas, bestående av ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren. Arbetsutskottet skall kunna förbereda möten samt ta beslut om så behövs mellan sammanträdena. Ersättning skulle utgå till arbetsutskottet med 1000 kr var.

Stämman beslutade
i enlighet med förslaget.

§ 12 Val av styrelseordförande och styrelse, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föredrog förslaget till ny styrelse.

Styrelsen fick i enlighet med förslaget och efter stämmans beslut följande sammansättning: Ordförande Björn Bergström, vald för en tid av ett år till ordförande.

För en tid av två år omvaldes: Björn Bergström, Ulf Hillström och Eric Markgren.

Till ersättare för en tid av ett år omvaldes: Margareta Holmgren, Lena Eriksson, Owe Tollbring.

Till ersättare för en tid av ett år nyvaldes Rolf Eriksson och Britta Englund.

Följande styrelseledamöter valdes vid 2005 års stämma för en tid av två år: Peter Anderzén, Jörgen Bengtson, Lennart Sundberg, Dagmar Thullberg.

Leif Hellström hade åtagit sig att under ett år vara tillsynsman utan att ingå i styrelsen.

§ 13 Val av revisorer, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föreslog omval för en tid av ett år för revisorerna Helena Kjellman (f .d. Olsson) och Håkan Granath samt omval av revisorssuppleanten Marcella Arosenius och nyval av Annette Björkman.

Stämman beslutade
i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14 Val av valberedning
Stämman beslöt att till ledamöter i valberedningen omvälja Kurt Jansson, sammankallande, Birgitta Sjöberg och Leif Hellström.

§ 15 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Peter Anderzén föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Förslaget innebär en höjning av avgifterna, för boende i etapp ett, från 1.700 kr till 2.300 kr för bebyggd tomt samt från 330 kr till 380 kr för obebyggd tomt. Detta för att kunna göra behövliga asfalteringsarbeten på vägarna.

Stämman beslutade
i enlighets med styrelsens förslag.

§ 16 Övriga frågor
Björn Bergström informerade om att styrelsen har rätt att besluta om utgifter som uppgår till ett och ett halvt basbelopp. När nu styrelsen under verksamhetsåret 2006-2007 beslutat att lägga nya mattor på golfbanan fick vi en offert på 54.000 kr med tillägget att om det visade sig nödvändigt att spackla banorna innan nya mattor lades, skulle kostnaderna för detta tillkomma. Spackling visade sig nödvändigt. Den totala kostnaden blev 63.900 kr.

En fråga ställdes om Saltpannnas båthamn kunde ombildas till en egen förening. Frågeställaren uppmanandes att skriva en motion i ärendet till nästa stämma.

En fråga ställdes om snöröjningen. Svante Backman, som varit ansvarig för snöröjningen redogjorde för principerna bakom upphandling av tjänsten snöröjning. Han konstaterade att föreningen inte var högprioriterad vid kraftigt snöfall, men ansåg att mot bakgrund av den gjorda upphandlingen, snöröjningen trots allt fungerat tillfredställande.

§ 17 Avslutning
Björn Bergström tackade avgående styrelseledamöterna Bernt Söderman och Svante Backman samt revisorssuppleanten och f.d. revisorn Kersti Dennemo-Karjel   för allt arbete de lagt ner för föreningen.

Stämmoordföranden Per Thullberg tackade styrelsen för gott arbete samt tackade de närvarande för visat intresse.

Stämmoordföranden Per Thullberg förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet
Dagmar Thullberg

Justeras:
Per Thullberg
Torbjörn Englund
Rolf Eriksson

Tillbaka