2005

Protokoll fört vid årsstämma med Långvinds samfällighetsförening lördagen den 16 juli 2005

Plats: Kolhuset, Långvinds bruk
Närvarande: Enligt bilagd röstlängd, representanter för 77 fastigheter, 98 närvarande personer.

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Björn Bergström hälsade alla välkomna till 2005 års stämma och förklarade stämman öppnad.

Leif Olshagen från Långvinds bruksmiljöförening berättade om föreningens verksamhet, om de olika husen som nu restaureras med EU-medel, om naturstigen som anlagts och om de framtida planerna.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutade godkänna förslaget till dagordning.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Per Thullberg föreslogs till ordförande för årsstämman och Dagmar Thullberg föreslogs till sekreterare.

Stämman beslutade
att till ordförande välja Per Thullberg
att till sekreterare välja Dagmar Thullberg.

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare
Rolf Eriksson och Tord Frykberg föreslogs till justerare tillika rösträknare.

Stämman beslutade
att till justerare tillika rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet, välja Rolf Eriksson och Tord Frykberg.

§ 5 Fastställande av röstlängd
Stämman beslutade
att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd och att justera den om det behövdes (bilaga § 5).

§ 6 Stämmans behöriga utlysande
Stadgarna säger att personlig kallelse skall utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelsen postades den 28 juni.

Stämman beslutade
att anse årsstämman behörigen utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
Björn Bergström föredrog verksamhetsberättelsen. Peter Anderzén kommenterade den ekonomiska berättelsen och kommenterade de större utgifterna, som bl.a. varit asfaltering av vissa vägar, reparationer på vattenverket och reparation av bryggorna i Saltpannan.

Revisor Kersti Dennemo-Karjel läste upp förslaget till revisionsberättelse, där revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen till handlingarna (bilaga § 7) .

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Rapporter
Skogen

Björn Bergström redogjorde för det fortsatta gallringsarbetet, som stämman fattade beslut om på stämman 2004. Gallringsarbetet hade fortsatt enligt uppgjord plan utom vid Punsarna. Holmen Skog, som skött gallringen har fått detta påpekat för sig och kommer att fortsätta i höst. Styrelsen skall tillsammans med representanter för de boende på Fornstigen gå igenom hur gallringen skall genomföras.

Stämman beslutade
att gallringen vid Punsarna skall genomföras efter samråd med representanter för de boende på Fornstigen samt vid behov vid gemensamt möte med andra stigar.

Viltvård
Ulf Hillström redogjorde för tankarna kring viltvården. De vilda djur som finns inom området och som hör hit skall utvecklas och trivas. Det finns emellertid två rävar inom området, som förmodligen blivit skabbsmittade och därför bör tas bort. Ulf hjälper till och medlemmarna uppmandes att höra av sig om de ser rävarna.

Föreningen har minkfällor, som kan sättas ut vid behov och vid rätt årstid.

Stämman beslutade
att godkänna rapporten.

Hemsidan
Jörgen Bengtsson meddelade att föreningens hemsida funnits i drygt ett år nu och har fått all fler besökare. Jörgen redogjorde också för hemsidans struktur.

Stämman beslutade
att godkänna rapporten.

Bredband
Jörgen Bengtsson meddelade att drygt 30 hushåll anmält intresse. 25 var gränsen för att kunna komma ifråga. Under hösten kommer Långvind att få bredband via radiolänk från vattentornet i Vågbro.

Stämman beslutade
att godkänna rapporten.

Arkivregler
Vid årsmötet 2004 fick styrelsen i uppdrag att utarbeta arkiveringsregler. Dagmar Thullberg rapporterade att det nu finns arkivförteckning och arkivbildningsregler.

Stämman beslutade
att godkänna rapporten.

Märta Ekbrinks stuga
Björn Bergström berättade att Märta Ekbrinks stuga på Kråknässtranden uppfördes på 1940-talet och är den äldsta byggnaden i området. Den är invändigt i gott skick men behöver rustas utvändigt. Tanken är sedan att medlemmar i samfälligheten kan hyra stugan för enstaka nätter, alltså ingen långtidsuthyrning.

Stämman beslutade
att godkänna rapporten.

Vägar
Bernt Söderman rapporterade att styrelsen arbetar vidare med att förbättra vägarna inom området. Vägarna på Korsholmen skall grusas. Bernt hade haft kontakt med en entreprenör angående asfaltering av vägarna på etapp ett. Asfalteringen kostar ca 90 kr/kvm. Vägarna är tre meter breda. Det blir alltså 270 kr/m. Så tillkommer etableringskostnaden.

Bernt uppmanade alla att sänka hastigheten när vi kör. Tillåten hastighet inom samfälligheten är 30 km i timmen. Vidare diskuterades parkeringsproblemen. Flera bilar parkerar på vändplanerna vid Falkstigen och Älgstigen. Tydliga skyltar om parkeringsförbud måste upp.

Stämman beslutade
att godkänna rapporten.

Förråd
Föreningen behöver ett förråd att förvara alla verktyg och maskiner m.m. i. Det finns nu hemma hos Leif Hellström, som tidigare var tillsynsman. Förrådet skall ligga i anslutning till affären för att kunna nyttja elektriciteten därifrån. Svante Backman hade gjort ritningar som skickades runt. Kostnaden för förrådet beräknas bli 30.000–40.000 kr.

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med förrådet.  

Styrelsens beslutsbelopp
Styrelsens beslutsbelopp är idag 30.000 kr. Styrelsens föreslår att det ändras till 1½ prisbasbelopp.

Stämman beslutade
att styrelsens beslutsbelopp skall vara ett och ett halvt prisbasbelopp.

Båtar på våra stränder
Lennart Sundström uppmanade alla att visa hänsyn. Båtar och kanoter får inte ligga hur som helst på samfällighetens stränder. Det finns ett antal bryggor i området för båtar. Tillsynen kommer att skärpas. Det är en trivselfråga att det är rent och fint på stränderna. Styrelsen föreslår att det ordnas med några sommaruppläggningsplaster för kanoter. Det har varit problem med personer som åker vattenskoter vid Kråknäs. Flera hade ringt polisen, länsstyrelsen och kustbevakningen. Det konstaterades att för närvarande är det inte något vi kan göra åt saken mer än försöka tala personerna till rätta.

Stämman beslutade
att godkänna rapporten samt ge styrelsen i uppdrag att ordna med upp till tre kanotuppläggningsplatser, där kanoterna får ligga under somrarna.

§ 10 Motioner
Konstaterades att inga motioner inkommit.

§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föreslog oförändrade ersättningsnivåer.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget.

§ 12 Val av styrelseordförande och styrelse, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föredrog förslaget till ny styrelse.

Styrelsen fick i enlighet med förslaget och efter stämmans beslut följande sammansättning:
Ordförande Björn Bergström, enhälligt vald för en tid av ett år till ordförande.
För en tid av två år omvaldes: Peter Anderzén, Jörgen Bengtsson, Lennart Sundberg och Dagmar Thullberg.
Till ersättare för en tid av ett år omvaldes: Svante Backman, Lena Eriksson, Ulf Hillström, Margareta Holmgren och Owe Tollbring.

Följande styrelseledamöter valdes vid 2004 års årsstämma för en tid av två år: Björn Bergström, Eric Markgren och Bernt Söderman.

§ 13 Val av revisorer, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föreslog nyval för en tid av ett år av revisorerna   Håkan Granath och Helene Olsson samt av revisorssuppleanterna Kersti Dennemo-Karjel och Marcella Arosenius.

Bengt Wedin föreslog omval av revisorerna Karl Englund och Kersti Dennemo-Karjel.

Efter omröstningen som följde förklarade ordföranden att valberedningens förslag vunnit. Votering begärdes och genomfördes. Vid rösträkningen fick valberedningens förslag 41 röster, Bengt Wedins förslag 20 röster.

Stämman hade alltså beslutat
att till revisorer för ett år välja Håkan Granath och Helene Olsson.

Stämman beslutade vidare
att till revisorssuppleanter för en tid av ett år välja Kersti Dennemo-Karjel och Marcella Arosenius.

§ 14 Val av valberedning
Erik Sjödin föreslog omval av valberedningens medlemmar.

Stämman beslöt
att till ledamöter i valberedningen omvälja Kurt Jansson, sammankallande, Birgitta Sjöberg och Leif Hellström.

§ 15 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Förslag till fondavsättning.
Peter Anderzén föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Förslaget innebär en höjning av avgifterna med 810 kr jämfört med nuvarande avgift, för boende i etapp ett. Detta för att kunna göra behövliga asfalteringsarbeten på vägarna.

Karl Englund framförde ett förslag som innebär en årsavgift på 1 700 kr för boende i etapp ett samt att 60.000 kr avsätts varje år för att användas till förbättring av vägarna i etapp ett.  

Efter omröstningen som följde, i vilken endast boende i etapp ett deltog, förklarade ordföranden att styrelsens förslag fått flest röster. Votering begärdes och genomfördes. Inför omröstningen justerades röstlängden. Ordföranden konstaterade även att ingen hade begärt att rösträtten skulle följa andelsmetoden. Huvudtalsmedtoden gällde sålunda (se utdrag ur lagen 1973:1150 om förvaltning av samfälligheter).

Röstningen utföll så att styrelsens förslag fick 33 röster och Karl Englund förslag 34 röster.

Stämman hade alltså beslutat i enlighet med Karl Englunds förslag
att årsavgiften blir 1 700 kr för boende i etapp ett samt att 60.000 kr skall avsättas för asfaltering av vägar. I övrigt är avgifterna oförändrade.

§ 16 Övriga frågor
Det påpekades att mattorna som ligger på bangolfbanorna är så gott som slut. Svante Backman meddelade att banorna kommer att iordningställas så snart det går.

§ 17 Avslutning
Björn Bergström tackade Karl Englund för allt arbete han lagt ner som revisor och för hans engagemang i föreningen.

Stämmoordföranden Per Thullberg tackade styrelsen för ett gott arbete samt tackade de närvarande för visat intresse.

Stämmoordföranden Per Thullberg förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:
Dagmar Thullberg

Per Thullberg

Justeras:
Rolf Eriksson
Tord Frykberg 

Tillbaka