2004

Tid: Söndagen den 18 juli 2004
Plats: Kolhuset, Långvinds bruk
Närvarande: Enligt bilagd röstlängd, representanter för 71 fastigheter, 83 närvarande personer

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Björn Bergström hälsade alla välkomna till 2004 års stämma och förklarade stämman för öppnad. Han påbjöd en tyst minut till minnet av Ivar Andersson, grundaren av Långvinds fritidsområde, vilken avlidit under våren.

Därefter redogjorde Carl-Erik Tottie för de fyra olika föreningar som finns och som syftar till att verka för Långvinds bruks restaurering.  

§ 2 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning med följande ändring; ärende 9, förslag till ändring av stadgar samt ärende 11 motioner till styrelsen behandlas tillsammans.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Per Thullberg föreslogs till ordförande för årsstämman och Dagmar Thullberg föreslogs till sekreterare.

Stämman beslutade
att till ordförande välja Per Thullberg
att till sekreterare välja Dagmar Thullberg

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare
Sven Sjöberg och Tord Ungh föreslogs till justerare tillika rösträknare.

Stämman beslutade
att till justerare, tillika rösträknare och att jämte ordföranden justera protokollet, välja Sven Sjöberg och Tord Ungh.

§ 5 Fastställande av röstlängd
Stämman beslutade
att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd och att justera den om det behövdes (bilaga § 5).

§ 6 Stämmans behöriga utlysande
Stadgarna anger att personlig kallelse skall utgå till medlemmarna minst 14 dagar före stämman. Kallelsen postades den 30 juni 2004.

Stämman beslutade
att anse årsstämman som behörigen utlyst.

§ 7 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs. Kassör Peter Anderzen kommenterade den ekonomiska berättelsen

Revisor Karl Englund läste upp förslaget till revisionsberättelse, där revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsem till handlingarna (bilaga 7 a,b och c)

Karl Englund framförde att det saknas arkiveringsprinciper och arkiveringsregler för samfälligheten.

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte utarbeta arkiveringsregler.

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Förslag till ändring av stadgar
Björn Bergström föreslog, p.g.a. att allt fler arbetsuppgifter läggs på styrelsen, att antalet ledamöter i styrelsen skall ökas till högst nio.

Karl Englund hade i en motion 11.1 yrkat ändring så att styrelsen skulle bestå av minst fem, högst sju ledamöter.

Stadgeändring kräver enligt stadgarna två tredjedels majoritet. Inget av förslagen erhöll tillräckligt antal röster. Nuvarande stadgar gäller alltså fortsättningsvis.

Motion 11.2 (se bilaga)
Stämman biföll styrelsens förslag.

Stämman beslöt vidare
att numrering av gemsamhetsanläggningarna klart skall framgå av stadgarna publicerade på samfällighetens hemsida.

Motion 11.3 (se bilaga)
Stämman biföll styrelsens förslag.

§ 10 Rapporter
1) Skogen

Björn Bergström och Owe Tollbring hade utarbetat ett förslag till fortsatt gallring av skogen. Förslaget redovisades. Det hade även varit uppsatt på samfällighetens anslagstavla.

Stämman beslöt
att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta gallringsarbetet enligt uppgjord plan.

Owe Tollbring uppmanade alla att ordentligt markera sina tomtgränser för att undvika att träd fälls felaktigt.

Björn Bergström uppmanade i anslutning härtill de som önskar få träd fällda på sin egen tomt att meddela styrelsen detta så att den som så önskar kunde få hjälp med fällningen.

Stämman beslöt vidare
att godkänna rapporten.

I anslutning härtill uttalade stämman ett tack till styrelsen för det sätt på vilket gallringen hittills hade utförts.   

2) Byavakter
Lennart Sundberg och Björn Bergström hade haft kontakt med Byavakterna i Enånger. Varje natt åker man ca 15 mil. Brottsligheten har minskat märkbart. Samfälligheten har lämnat ett bidrag på 3000 kr för att man åker runt i fritidsområdet. Byavakterna vill att vi kontaktar dem om vi ser något misstänkt.

Stämman beslö
att godkänna rapporten

3) "Märta Ekebrinks stuga"
Samfällighetsföreningen hade köpt stugan på Kråknäs för 15 000 kr för att ingen annan utom föreningen skulle köpa den med de komplikationer det kan medföra. Stugan är mycket välhållen invändigt men behöver målas utvändigt. Stugan kan möjligen användas till gäststuga.

Stämman beslöt
att godkänna rapporten   samt att styrelsen till nästa stämma skulle presentera principerna för husets nyttjande.

4) Viltvård
Viltvårdsansvarige Ulf Hillström redovisade principerna för samfällighetens viltvård. De innebär att vi skall måna om allt vilt som finns naturligt inom Långvinds område. Ulf är gärna behjälplig i allt som rör natur och djur inom området.

Stämman beslöt
att godkänna rapporten

5) Hemsidan
Jörgen Bengtsson, som gjort Långvinds samfällighetsförenings hemsida med adress: www.langvind.se, presenterade och informerade om tankarna bakom och upplägget av hemsidan. På hemsidan kommer bl.a. att finnas färska nyheteroch aktuell information.

Stämman beslöt
att godkänna rapporten

§ 11 Motioner till styrelsen
Motionerna behandlades under § 9.

§ 12 Ersättning till styrelse och revisorer
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föredrog ersättningsnivåerna som fastställdes vid föregående årsstämma 12 juli 2003 § 11. Föreslogs att oförändrade nivåer skulle gälla.

Stämman beslöt
i enlighet med förslaget.

§ 13 Val av styrelseordförande och styrelse, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson föredrog förslaget till ny styrelse.

Styrelsen fick i enlighet med förslaget och efter stämmans beslut följande sammansättning:

Ordförande Björn Bergström, enhälligt vald för ett år till ordförande, omvald till styrelsen för två år.

För en tid av två år omvaldes: Erik Markgren och Bernt Söderman

Till ersättare för en tid av ett år omvaldes: Lena Eriksson, Ulf Hillström, Margaretha Holmgren och Owe Tollbring.

Till ersättare för en tid av ett år nyvaldes: Svante Backman.

Följande styrelseledamöter valdes vid 2003 års årsstämma för en tid av två år: Peter Anderzén, Jörgen Bengtsson, Lennart Sundberg och Dagmar Thullberg.

§ 14 Val av revisorer, jämte suppleanter
Valberedningens ordförande Kurt Jansson förslog omval för en tid av ett år av revisorena Karl Englund och Kersti Dennemo-Karjel samt av revisorssuppleanterna Håkan Granath och Ann-Christin Gidlöf.

Stämman beslöt
att till revisorer för en tid av ett år välja Karl Englund och Kersti Dennemo-Karjel
samt till revisorssuppleanter för en tid av ett år välja Håkan Granath och Ann-Christin Gidlöf.

§ 15 Val av valberedning
Stämman beslöt
att till ledamöter i valberedning omvälja Kurt Jansson, sammankallande, och Birgitta Sjöberg samt nyvälja Leif Hellström.

§ 16 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Förslag till fondavsättning
Peter Anderzén föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Förslaget innebär en sänkning av avgifterna till näraliggande de som gällde för verksamhetsåret 2003/2004.

En diskussion om kostnaderna för båthamnen i Saltpannan följde. Ordföranden föreslog att intresserad skriver en motion till nästa årsmöte.

Stämman beslöt
att fastställa utdebiteringen i enlighet med styrelsens förslag samt att göra en fondavsättning enligt bilaga

§ 17 Övriga frågor
•  Karl Englund påpekade att man inte avslutat förbättringen av stigarna Orrstigen-Tärnstigen. Björn Bergström meddelade att det under sommaren kommer att bli en eller flera arbetsdagar för att slutföra arbetet.

•  Förslag framfördes att skärma in sopcontainrarna vid Kråknäs. Lennart Sundberg, sopansvarig, ansåg att om man gör ett plank runt containrarna kommer platsen att uppfattas som en sopstation och det kommer att bli ännu värre.

•  Andreas, som nu sköter minigolfen, hade framfört önskemål om grus runt minigolfbanorna.

•  Önskemål framfördes att medlemmarna skall få protokollet sig tillsänt. Protokollet kommer att anslås på anslagstavlan och läggas ut på samfällighetens hemsida. Vidare kommer ett antal protokoll att läggas i butiken så att de som önskar kan få ett eget exemplar.

§ 18 Avslutning
Björn Bergström tackade Leif Hellström, som varit tillsynsman under många år, för ett fantastiskt arbete.

Björn Bergström tackade också Tord Ungh för hans arbete i valberedningen.

Stämmoordföranden Per Thullberg tackade styrelsen för ett gott arbete samt tackade de närvarande för visat intresse.

Stämmordföranden Per Thullberg förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet
Dagmar Thullberg

Per Thullberg
Justeras
Sven Sjöberg
Tord Ungh 

Tillbaka