2003

Tid: Lördagen den 12 juli 2003, kl 11.00–15.30.
Plats: Kolhuset, Långvinds bruk.
Närvarande: Enligt bilagda röstlängd. 80 fastigheter med rösträtt deltog vid omröstning. Totalt närvarade 96 personer.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Tord Ungh hälsade alla välkomna till 2003 års stämma.
Tord Ungh förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Dagordning
Stämman beslutade
att godkänna förslaget till dagordning, med justering av punkterna 9.1, 10.3 och 10,4 att sambehandlas under punkt motioner 10.3.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Jörgen Bengtson föreslogs till ordförande för årsstämman och Lena Husén föreslogs till sekreterare för årsstämman.

Stämman beslutade
att till ordförande välja Jörgen Bengtson
att till sekreterare välja Lena Husén.

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare
Förslag framfördes på Björn Bergström, Eva Lorendahl och Henrik Ahnfelt.

Stämman beslutade
att till justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet, välja Björn Bergström och Eva Lorendahl.

§ 5 Fastställande av röstlängd
Stämman beslutade
att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd och att justera den om det behövs (Bilaga § 5)

§ 6 Stämmans behöriga utlysande
Stadgarna anger att personlig kallelse ska gå ut till medlemmar minst 14 dagar före stämman. Kallelse postades den 25 juni 2003 och har dessutom anslagits i butiken.

Stämman beslutade
att anse årsstämman behörigen kallad.

§ 7 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs. Kassör Peter Anderzén kommenterade den ekonomiska berättelsen, som omfattat stora reparationer. Årets resultat, före fondavsättningar, uppvisar ett underskott på 8 308 kr.

Revisor Kersti Dennemo-Karjel läste upp förslaget till revisionsberättelse, där revisorerna föreslår ansvarsfrihet.

Stämman beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen till handlingarna, (bilaga § 7 a och b respektive c).

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag
att fastställa resultat- och balansräkning samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Rapporter
Skogsfrågan
Frågan behandlas under punkt 10.3–4.

1) Tillfartsvägar
Förutom redan lämnad skriftlig rapport, rapporterade Bernt Söderman att reparationsarbete av första delen av Pimsbovägen påbörjats, Pimsbovägens samfällighets ordförande Allan Rosendahl kan lämna närmare uppgifter. Bernt Söderman redogjorde även för inkommande offerter på reparationsåtgärder i föreningens vägnät. Rapporten lades till handlingarna.

2) Sophantering
Jörgen Bengtson redogjorde för rapport från sopansvarige Lennart Sundberg. Nya direktiv i Hudiksvalls kommun för hur sophanteringen ska gå till från 2005 finns ännu ej. Styrelsen föreslog stämman besluta om att ge styrelsen i uppdrag att på bästa sätt besluta om och genomföra hanteringen av sopor för kommande säsonger, när alla fakta är kända.

Synpunkter framkom från medlemmar att sopcontainern vintertid bör tömmas oftare. Vidare framfördes synpunkten att föreningen ska uppmana samtliga medlemmar att inte lämna sopor sommartid vid Kråknäsparkeringen och att inte lämna annat än hushållssopor i sopcontainern vintertid.

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att på bästa sätt besluta om och genomföra hanteringen av sopor för kommande säsonger, när alla fakta är kända.

§ 10 Motioner och förslag från styrelsen
1) Tennis – ekonomi
Styrelsen föreslår att en utredning görs och att stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att utreda och kontrollera nuvarande redovisningssystem mot bokningslistorna.

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att utreda och kontrollera nuvarande redovisningssystem mot bokningslistorna.

2) Parkering – planering
Alois Waldhauser redogjorde för bakgrunden till motionen, med förslag till planteringar, träd som skydd mot blåst vid banorna och grön växtlighet året om. Kostnaden för att färdigställa detta beräknas bli cirka 15 000 kr.

Styrelsen föreslår att motionens förslag genomförs och att stämman beslutar sammankalla till ett arbetsmöte för att genomföra uppdraget.

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att sammankalla till ett arbetsmöte för att genomföra uppdraget.

3–4) Avverkning – skog samt Parkgallring
Tord Ungh redogjorde för hittills genomförda åtgärder (rapport 9.1).

Styrelsen föreslår i sitt yttrande över motion 10.3 att avverkning av skog vid bana 1 bör följa tennisklubbens förslag, att övrig gallring genomföras enligt skogsplanen och att styrelsen får i uppdrag att åtgärda avverkning och gallring.

Styrelsen föreslår i sitt yttrande över motion 10.4 att beslut tas när kostnadsförslag på gallring har inkommit, att samtliga berörda tomtgränser ska vara uppmätta innan arbetet kan utföras och att stämman får besluta om arbetet ska utföras.

Cirka 15 medlemmar framförde i inlägg olika argument för och emot avverkning och för och emot olika avverkningsmetoder.

Stämmoordförande begärde ajournering i 10 minuter (kl. 12.25) för att få fram ett förslag till beslut och sammanjämka olika synpunkter.

Förhandlingarna återupptas kl. 12.35.

Stämmopresidiet föreslår stämman besluta rörande rapport 9.1 och motionerna 10.3 och 10.4
att avverkning och gallring av skog vid tennisbana 1 bör följa tennisklubbens förslag,
att skogsgruppens förslag genomförs enligt upprättad karta,
att berörda tomtgränser ska vara utmärkta i berörda områden innan arbetet kan påbörjas,
att samråd mellan berörda stigar genomförs och inrapporteras till styrelsen,
att gallring och avverkning genomförs med så skonsamma maskiner och metoder som möjligt,
att styrelsen redovisar när arbetet beräknas påbörjas och när arbetet är färdigställt.

Stämman beslutade (rörande rapport 9.1 och motionerna 10.3 och 10,4)
att avverkning och gallring av skog vid tennisbana 1 bör följa tennisklubbens förslag,
att skogsgruppens förslag genomförs enligt upprättad karta,
att berörda tomtgränser ska vara utmärkta i berörda områden innan arbetet kan påbörjas,
att samråd mellan berörda stigar genomförs och inrapporteras till styrelsen,
att gallring och avverkning genomförs med så skonsamma maskiner och metoder som möjligt,
att styrelsen redovisar när arbetet beräknas påbörjas och när arbetet är färdigställt.

5) Stig Älgstigen–Snäcken
Styrelsen föreslår att arbetet bekostas av de boende i form av eget arbete och att stämman beslutar att motionen med detta yttrande bör anses besvarad.

Stämman beslutade
att med detta yttrande anse motionen besvarad.

6.1) Parkeringsproblem
Styrelsen anser att det inte är aktuellt att flytta några skyltar och föreslår att stämman beslutar att motionen med detta yttrande bör anses besvarad.

Stämman beslutade
att med detta yttrande anse motionen besvarad.

6.2) Kattproblem
Styrelsen anser att motionen inte föranleder någon åtgärd och föreslår att stämman beslutar att motionen med detta yttrande bör anses besvarad.

Stämman beslutade
att med detta yttrande anse motionen besvarad.

§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer
Kurt Jansson föredrog valberedningens förslag till arvodering av styrelse, ansvariga, revisorer och valberedning.

Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, övriga ansvariga, ordinarie revisorer samt valberedning föreslås få en rabatt på utdebiteringen på 1 300 kr per år. Därutöver föreslås följande arvodering; ordförande 6 000 kr, vice ordförande 3 000 kr, övriga styrelseledamöter 2 500 kr vardera, vattenansvarig 3 000 kr, tillsynsman 6 000 kr och renhållningsansvarig 6 000 kr.

Revisor Karl Englund föreslog att styrelsesuppleanter ej ska få rabatt på utdebiteringen på 1 300 kr och att tjänstgörande styrelsesuppleant ska få en ersättning på 250 kr per möte, dock maximalt för sex möten per verksamhetsår.

Stämman beslutade
att arvodera styrelse, ansvariga, revisorer och valberedning enligt valberedningens förslag med undantag för ersättning till styrelsesuppleanter där Karl Englunds förslag genomförs.

Stämman ajournerades för kaffe kl. 13.00–13.30.

§ 12 Val av styrelseordförande och styrelse, jämte suppleanter
Valberedningens sammankallande Birgitta Sjöberg presenterade valberedningens förslag om sju styrelseledamöter och fem suppleanter. Styrelseledamöterna väljs på två år, suppleanter på ett år. Styrelsen utser själva ansvariga för olika områden. Tre styrelseledamöter har ytterligare ett år kvar på sin tvååriga mandatperiod, Erik Markgren, Björn Bergström och Bernt Söderman. Till styrelseledamöter på två år föreslås Ulf Hillström, nyval, Dagmar Thullberg, nyval, Peter Anderzén, omval och Lennart Sundberg, omval. Till ordförande på ett år föreslås Björn Bergström. Till styrelsesuppleanter föreslås Kristina Hård, omval, Owe Tollbring, omval, Leif Hellström, omval, Lena Eriksson, omval samt Margareta Holmgren, nyval. Börje Lorentzen föreslog Jörgen Bengtson som styrelseledamot.

Stämmoordförande väckte ordningsfråga, då han själv är föreslagen och kan tänkas kandidera.

Stämman beslutade
att välja sju styrelseledamöter och fem suppleanter,
att till vice ordförande välja Tord Ungh.

Tord Ungh övertar ordförandeklubban.

Ulf Hillström anmälde att han avstod från att kandidera som ledamot till förmån för Jörgen Bengtson och att han kandiderade till att kvarstå som styrelsesuppleant och viltvårdsansvarig.

Stämman beslutade
att acceptera Ulf Hillströms avsägelse som kandidat till ledamot
att till styrelseordförande på ett år välja Björn Bergström
att till styrelseledamöter på två år nyvälja Jörgen Bengtson och Dagmar Thullberg samt omvälja Peter Anderzén och Lennart Sundberg.

Tord Ungh lämnade över klubban till Jörgen Bengtson.
Valberedningens sammankallande justerade listan med förslag till styrelsesuppleanter och föreslog Ulf Hillström istället för Kristina Hård.

Stämman beslutade
att till styrelsesuppleanter på ett år omvälja Ulf Hillström, Owe Tollbring, Leif Hellström och Lena Eriksson samt nyvälja Margareta Holmberg.

Elisabet Sjöström föreslog att valberedningen till nästa års stämma får i uppdrag att enbart föreslå ordinarie ledamöter.

Ordföranden konstaterade att förslaget ej kan behandlas, eftersom det förutsätter stadgeändring.

§ 13 Val av revisorer, jämte suppleanter
Valberedningens sammankallande Birgitta Sjöberg föreslog omval av Karl Englund och Kersti Dennemo-Karjel som revisorer och omval av Ann-Christin Gidlöf och Håkan Granath som revisorssuppleanter.

Ulla Andersson fick antecknat till protokollet att hon anser att revisorer ej bör tillhöra samfälligheten.

Stämman beslutade
att till revisorer omvälja Karl Englund och Kersti Dennemo-Karjel,
att till revisorssuppleanter omvälja Ann-Christin Gidlöf och Håkan Granath.

§ 14 Val av valberedning
Stämman diskuterade valberedning, antal ledamöter samt förslag på ledamöter. Förslag framfördes på tre ledamöter samt som ledamöter Kurt Jansson, Agne Strindlund, Birgitta Sjöberg, Henrik Ahnfelt och Tord Ungh.

Stämman beslutade
att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till tre.

Då det ej gick att klart bedöma vilka tre namn som fått flest röster beslutades om sluten omröstning.

Omröstningen utföll så att Kurt Jansson fick 64 röster, Birgitta Sjöberg 59 röster, Tord Ungh 35 röster, Agne Strindlund 28 röster, Henrik Ahnfelt 8 röster, Ulf Hillström 1 röst samt Hulken 1 röst.

Stämman beslutade
att till valberedning välja Kurt Jansson, Birgitta Sjöberg och Tord Ungh,
att till sammankallande i valberedningen utse Kurt Jansson.

§ 15 Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Förslag till fondavsättning
Peter Anderzén föredrog styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Vidare föreslår styrelsen stämman att med hänsyn till underskottet inte göra en fondavsättning år 2004–2005.

Bo Sjöberg framförde förslag om höjning enligt alternativ 1 och att båthamnen bör bära egna kostnader. Kjell Linder föreslog oförändrad avgift samt engångsuttag för att täcka kostnader i förslag 2. Karl Englund informerade om att det finns medel i budget för båthamnen, vattenverket och vägar. Ulla Andersson föreslog oförändrad avgift. Bo Johansson föreslår prioritering av de olika tänkta kostnadsområdena. Gunilla Tjäder föreslog ett engångsuttag enligt alternativ 1.

Stämman beslutade
att inte göra någon fondavsättning,
att genomföra en engångsavgiftshöjning enligt förslag 1 med återgång till nuvarande avgifter 2005,
att kombinera detta med en prioritering av åtgärder enligt följande: 1) vatten, 2) vägar, 3) stigar etapp 2, 4) stigar etapp 1, 5) resten utan prioriteringsordning,
att fastställa utgifts- och inkomststat samt utdebitering.

§ 16 Övriga frågor
1)Vattenproblem på Öringstigen
Mats Karlsson meddelade att vattenledningen frös i vintras; ledningarna ligger på 50–80 cm och alltså inte på frostfritt djup. Det är oklart om ledningen Mats Karlsson syftar på är en stam- eller servisledning, för stamledning ansvarar samfälligheten och för servisledning fastighetsägaren.

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att undersöker frågan och vems ansvaret är.

2) Saltpannavägen
Karl Englund kommenterade Saltpannavägens bitvis dåliga status, som blivit till ofrivilliga farthinder.

3) Informationsblad
Kersti Ol-Mårs vädjade om att framöver trycka informationsbladen på vitt papper, så kontrasten blir bättre och materialet mer läsvänligt för synskadade.

4) Kattproblem
Arne Schelin framhöll att kattägare bör hålla efter sina djur. Viltvårdsansvarige Ulf Hillström förklarade vilka skyldigheter respektive rättigheter som finns.

5) Rensning på Kråknäs
Mats Berglén ansåg att tillvägagångssättet varit ovarsamt vid rensningen på Kråknäs och ifrågasatte om rensning behövts. Styrelsen meddelade att Snäckenbadets strand för ett par år sedan också rensats och inga negativa effekter hade då upptäckts. Föreningen har strandrätt för baden.

6) Sommarbutik
Peter Anderzén frågade om stämmans inställning till butiken. Gunilla Tjäder framförde önskan om längre öppettider, bland annat som en samlingsplats för ungdomar med möjlighet till bangolfspel. Eva Lorendahl redogjorde för hur det sett ut tidigare, då hon drev butiken. Kersti Ol-Mårs vädjade till alla att vara köptrogna. Jörgen Bengtson påpekade att dagpendlare från Söderhamn, Hudiksvall med fler ställen har svårt att handla i butiken om den inte håller öppet till åtminstone kl 19.00. Vidare framfördes önskemål från flera håll om möjlighet att spela bangolf efter kl. 18.00.

7) Enklare dansbana
Önskemål framfördes om några dansarrangemang per säsong.

§ 17 Avslutning
Björn Bergström tackade stämman för visat förtroende och välkomnar förslag från medlemmarna till den nya styrelsen. Tord Ungh tackade styrelsen, tillsynsmän och medlemmar för de gångna åren och önskade lycka till i fortsättningen. Björn Bergström tackade de avgångna ledamöterna Tord Ungh och Lena Husén och meddelade att styrelsen separat kommer att avtacka dem. Stämmoordförande Jörgen Bengtson tackade för förtroendet att få sitta stämmoordförande sjätte året i rad. Han tackade vidare alla närvarande för visat intresse och underströk vilken väl fungerande stämmodemokrati – modell gamla tiders kommunalstämma.

Stämmoordförande Jörgen Bengtson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
Lena Husén

Jörgen Bengtson
Eva Lorendahl
Björn Bergström 

Tillbaka