2002

Protokoll fört vid årsstämma med Långvinds samfällighetsförening den 20 juli 2002

Dag Lördagen den 20 juli 2002
Tid Kl. 11.00–15.40
Plats Församlingsgården, Enånger
Närvarande Enligt bilagda röstlängd, 72 fastigheter med rösträtt deltar vid omröstning. Totalt närvarade: 82 personer.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Tord Ungh hälsade de närvarande välkomna till 2002 års årsstämma.

Tord Ungh förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Dagordning
Stämman beslutade
att anta det föreslagna förslaget till dagordning.

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman
Jörgen Bengtson och Tord Ungh föreslogs till ordförande för årsstämman och Lena Husén till sekreterare för årsstämman.

Stämman beslutade
att till ordförande välja Jörgen Bengtson;
att till sekreterare välja Lena Husén.

§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare
Stämman beslutade
att till justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet, välja Ulf Hillström och Sven Sjöberg.

§ 5 Fastställande av röstlängd
Stämman beslutade
att låta den registrering som skett av närvarande medlemmar samt fullmakter ligga till grund för röstlängd och att justera den om det behövs. (Bilaga § 5)

§ 6 Stämmans behöriga utlysande
Stadgarna anger att personlig kallelse ska gå ut till medlemmar minst 14 dagar före stämman. Kallelse postades den 29 juni 2002 och har dessutom anslagits på föreningens anslagstavla.

Stämman beslutade
att anse årsstämman behörigen kallad.

§ 7 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen föredrogs. Kassör Peter Anderzén kommenterade den ekonomiska berättelsen, som har ändrats på en punkt mot den utsända ekonomiska berättelsen, efter kommentarer från revisorerna; en periodisering av några poster har gjorts, och kostnaden för reparationer har förts till respektive driftsområde. Årets resultat före fondavsättningar blir ett underskott på 85 591 kr.

Stämman diskuterade driftsbidrag och utdebiteringar, för att tydliggöra vilka summor som hör till vad. Jörgen Bengtson föreslog att föreningen i kommande årsberättelser redovisar hur många som är helårsboende.

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att se över driftsbidrag och utdebitering samt
att ta fram uppgifter på antalet heltidsboende [sic] hushåll respektive personer och redovisa dessa i kommande årsberättelser.

Revisor Karl Enlglund läste upp förslaget till revisionsberättelse, där revisorerna föreslog ansvarsfrihet.

Stämman beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen till handlingarna. (bilaga § 7 a och b respektive c).

§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag
att fastställa resultat- och balansräkning samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9 Rapporter
a) Fiske Byhedssjön
Fiskeansvarig Hans Andersson redogjorde för fiskeverksamheten med tjugotal intresserade som löst årskort à 500 kr och deltagit i arbetet med att inplantera fisk i Byhedssjön och skapa regelsystem för fisket. Föreningen har slutit avtal med Långvinds bruk om tio års arrende av Byhedsssjön. Stämman diskuterade fiskefrågor och i debatten framfördes synpunkten att fiske inte får ske vid badplatsen.

b) Vattenverk och ledningssystem
Vattenansvarig Erik Markgren rapporterade att vattenprover tagits. Dessa var utan någon anmärkning. Prov har enbart tagits på ett område. Ävenså tidigare prov på radonhalt har varit bra med radonhalt på mindre än 50 bequerel; gränsvärdet är 500 bequerel. Vintervatten lagras inte. Stämman diskuterade vattenfrågor och i debatten föreslogs att vattenprov även tas ytterst i ledningssystemet på Korsholmen.

Stämman beslutade
att ge vattenansvarig i uppdrag att även ta ett vattenprov ytterst i ledningssystemet på Korsholmen.

c) Butiken
Ordförande Tord Ungh rapporterade att butiken i år arrenderas av Melins livs, Njutånger. Styrelsen har beslutat att i år subventionera arrendatorn med 30 000 kr. Stämman diskuterade butiken och flera personer gav en eloge till arrendatorn för en välskött butik med stort sortiment och uppmanade alla till ökad köptrohet.

d) Saltpannans båthamn med mera
Båthamnsansvarig Lennart Sundberg rapporterade att registret för båtplatsägare håller på att uppdateras och att avtal för varje plats skrivs. Båtägare har tillsammans röjt upp kring hamnområdet. Den högra bryggan är i behov av reparationsarbete, med flytkroppar, renovering av ramp etc, som kommer att kosta en hel del, därför föreslås en höjning av båtplatsavgiften med 50 kr per år. Vidare vädjade Lennart Sundberg till alla att iaktta varsamhet och hålla låg fart – maximalt 5 knop – vid in- och utpassering i Sörfjärden/Saltpannan.

Ordförande Tord Ungh rapporterade att nytt arrendeavtal tecknats med markägaren Långvinds bruk för området vid Saltpannan/Sörfjärden.

Stämman diskuterade hamnfrågor rörande Saltpannan och eventuella båtplatser vid brygga i Svensviken. Intresserade medlemmar anmälde att de avsåg att föreslå styrelsen att föreningen bidrar till att båtplatser inrättas i Svensviken.

e) Naturvårds- och skogsbruksavtal
Ordförande Tord Ungh rapporterade att föreningen har naturvårds- och skogsbruksavtal med Mellanskog, tecknade 1995, som fortfarande är gällande. Styrelsen ska undersöka vilka villkor som gäller och återkomma med besked. Vidare rapporterade Tord Ungh om skogsgruppens förslag till parkgallring på karta samt åtföljande brev till styrelsen. Kärnfrågan är huruvida arbetet ska ske på frivillig basis eller helt eller delvis bekostas över föreningens budget.

Stämman diskuterade länge och ingående skogsfrågor och skogsgruppens förslag. Sven Sjöberg föreslog att stämman ger styrelsen i uppdrag att före utgången av 2002 till medlemmarna redovisa förslag om åtgärder med anledning av skogsgruppens förslag. Tord Ungh anslöt sig till Sven Sjöbergs förslag.

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att före utgången av 2002 till medlemmarna redovisa förslag om åtgärder med anledning av skogsgruppens förslag.

Ajournering
Stämman beslutade
att ajournera förhandlingarna till kl 13.30 för en halvtimmes kaffepaus.

f) Stiganläggningsarbete
Ordförande Tord Ungh rapporterade att arbetet med stiganläggning mellan Svanstigen och Tärnstigen ska påbörjas och planerna har godkänts av styrelsen. Sträckan mellan Kråknäs och Snäcken har inte kommit igång, delvis därför att en anslutningsstig från Älgstigen ned till strandstigen varit föremål för diskussioner. Styrelsen föreslår stämman att antingen lägga ned projektet i denna del eller att utse en projektgrupp som under styrelsen får i uppdrag att färdigställa stigen.

Stämman diskuterade länge och ingående strandstigar och särskilt då sträckningen Kråknäs–Snäcken.

Stämman beslutade
att inrätta en projektgrupp som under styrelsen får i uppdrag att färdigställa en strandstig mellan Kråknäs och Snäcken;
att till projektgruppen utse Rolf Persson, Bengt Eriksson, Lena Eriksson och Ulf Robert Karlsson, med Rolf Persson som sammankallande;
att projektgruppen får i uppdrag att till styrelsen inkomma med budget- och utförandeförslag till anläggning av stig mellan Kråknäs och Snäcken med bibehållande av tidsramen två år;
att anslutningstigen från Älgstigen snyggas upp, när projektgruppen bedömer att det är lämpligt.

§ 10 Motioner och förslag från styrelsen
1) Motion angående förslag till hemsida www.Langvind.se
Eivor Lilja har i en motion föreslagit stämman att utarbeta en gemensam hemsida för Långvinds samfällighetsförening, Långvinds kapellförening, Snäckenvägens samfällighetsförening, Långvinds bruksmiljöförening och Långvinds bruk, att utse en ordinarie och en ersättare att ingå i en arbetsgrupp med lika många företrädare för de tre nämnda föreningarna och Långvinds bruk. Hemsidor på Internet är ytterligare en kanal till informationsspridning, utöver de skriftliga informationsbladen och anslagstavlorna på området. Styrelsen bedömer dock att den i dag inte har möjlighet att ta på sig de konsekvenser i form av merarbete som en ständigt spännande, uppdaterad och levande hemsida innebär. Ett alternativ är att ha en enkel hemsida i form av en kontaktsida, vilket styrelsen för tillfället ser som mer realistiskt. Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen med detta anses besvarad.

Stämman beslutade
att motionen med detta anses besvarad.

2) Förslag angående sophantering
En arbetsgrupp med Agne Strindlund, Lennart Sundberg och Kristina Hård har arbetat fram ett förslag till sophantering. Styrelsen föreslår stämman besluta att arbetsgruppen får fullmakt att arbeta vidare med förslaget.

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att låta arbetsgruppen komma med ett förslag till nästa års stämma på förverkligande av gemensam sophantering inklusive sopsortering.

3) Förslag angående avgift båthamn Saltpannan
Styrelsen föreslår stämman besluta om en höjning av avgiften för båthamnen vid Saltpannan med 50 kr per år.

Stämman beslutade
att höja avgiften för båthamnen vid Saltpannan med 50 kr till 250 kr per år.

§ 11 Ersättning till styrelse och revisorer
Valberedningen hade inte förberett förslag till ersättning till styrelse och revisorer.

Stämman beslutade
att arvodera styrelse, revisorer och valberedning enligt samma kriterier som föregående år samt att ge valberedningen i uppdrag att till nästa år se över arvoderingen.

§ 12 Val av styrelseordförande och styrelse, jämte ersättare
Valberedningens föredragande Birgitta Sjöberg föredrog förslag till ny styrelse om sju ledamöter och fem ersättare. Styrelseledamöterna väljs på två år, suppleanter väljs på ett år. Ordförande väljs på ett år. Styrelsen utser själv ansvariga för olika områden. Tord Ungh, Peter Anderzén och Lennart Sundberg kvarstår ytterligare ett år. Valberedningen föreslog att till ordförande på ett år omvälja Tord Ungh. Valberedningens föreslog till styrelseledamöter Erik Markgren, omval, Bernt Söderman, omval, Owe Tollbring, nyval och Björn Bergström, nyval. Marcela Arosenius, Bo Sjöberg och Ingalill Andersson föreslog Lena Husén, omval.

Försöksvotering företogs. Ordföranden fann, efter samråd med rösträknarna, att det inte var tydligt vilka fyra som fått flest röster, därför föreslog han sluten votering. Owe Tollbring meddelade då att han avstod från att kandidera som styrelseledamot.

Stämman beslutade
att godkänna Owe Tollbring avsägelse.

Efter detta justerade valberedningen sitt förslag och föreslog till styrelseledamöter Erik Markgren, Bernt Söderman, Björn Bergström och Lena Husén samt till ersättare Owe Tollbring, omval, Leif Hellström, omval, Kristina Hård, omval, Ulf Hillström, omval samt Lena Eriksson, nyval.

Stämman beslutade
att välja sju styrelseledamöter och fem ersättare;
att till styrelseledamöter på två år omvälja Erik Markgren, Bernt Söderman och Lena Husén samt nyvälja Björn Bergström;
att till ordförande på ett år enhälligt välja Tord Ungh;
att till styrelseersättare på ett år omvälja Owe Tollbring, Leif Hellström, Kristina Hård och Ulf Hillström samt nyvälja Lena Eriksson.

§ 13 Val av revisorer, jämte ersättare
Valberedningens föredragande Birgitta Sjöberg föreslog att till revisorer välja Karl Englund, omval, och Kersti Dennemo-Karjel, nyval, samt att till ersättare välja Ann-Christin Gidlöf, omval, och Håkan Granath, nyval.

Stämman beslutade
att till revisorer omvälja Karl Englund och nyvälja Kersti Dennemo-Karjel;
att till revisorersättarer omvälja Ann-Christin Gidlöf och nyvälja Håkan Granath.

§ 14 Val av valberedning
Stämman diskuterade valberedning, antal ledamöter samt förslag på ledamöter. Följande ledamöter föreslogs: Birgitta Sjöberg och Eva Lorendahl, omval, Kurt Jansson och Bo Sjöberg, nyval. Som sammankallande föreslogs Birgitta Sjöberg.

Försöksvotering företogs.

Stämman beslutade
att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till tre;
att till valberedning omvälja Birgitta Sjöberg och Eva Lorendahl samt nyvälja Kurt Jansson;
att till sammankallande utse Birgitta Sjöberg.

§ 15 Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Förslag till fondavsättning
Styrelsens framlagda förslag följer i stort de föregående årens utgifts- och inkomststat. Syftet med förslag till fondavsättning är att sätta av medel för kommande större investeringar i vattenförsörjning, vägnät och liknande. En årlig avsättning om 50 000 kr föreslås.

Stämman beslutade
att anta föreslagen utgifts- och inkomststat, samt utdebitering enligt debiteringslängd; (Bilaga § 14)
att sätta av 50 000 kr i fondavsättning.

§ 16 Övriga frågor
1) Tillfartsvägar
Uno Ståhlberg frågade om de två tillfartsvägarnas, Pimsbovägens och Snäckenvägens samfälligheters, ekonomiska förvaltning. Pimsbovägen är i dåligt skick och vissa delar av Snäckenvägen är i behov av reparation. Vidare efterfrågade han om det fanns bindande beslut i högre instans om breddning av Snäckenvägen i anslutning till lantmäteriförrättningen på Korsholmen när detta område blev exploaterat.

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att inhämta uppgifter om bägge vägsamfälligheters ekonomiska förvaltning de senaste tre åren och redovisa dessa för medlemmarna;
att undersöka om det finns bindande beslut i högre instans om breddning av Snäckenvägen.

2) Stadgerevidering
Börje Webering framförde önskemål om att se över stadgarna beträffande utdebitering av väg- och båtavgifter med mera i de fall en ägare har fler tomter och båtplatser.

3) Stämmoprotokoll
Stämman beslutade
att protokollet finns tillgängligt på föreningens anslagstavla och i sommarbutiken senast den 10 augusti 2002.

[§ 17 finns inte i originalprotokollet]

§ 18 Avslutning
Tord Ungh tackade stämmoordföranden för väl genomförda förhandlingar. Han tackade vidare styrelsen och tillsynsmännen samt dem som med denna stämma lämnar sina uppdrag.

Barbro Ziprin tackade styrelsen för en väl fungerande styrelse. Bernt Söderman tackade sina styrelsekamrater för gott arbete.

Stämmoordförande Jörgen Bengtson tackade för förtroendet att sitta som ordförande för stämman. Han tackade vidare stämmodeltagarna för visat intresse, för debattglädje och för den fina, väl fungerande demokrati – modell gamla tiders kommunalstämma – som årsstämman med Långvinds samfällighet utgör.

Stämmoordförande Jörgen Bengtson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
Lena Husén

Justeras
Jörgen Bengtson
Ulf Hillström
Sven Sjöberg             

Tillbaka