Naturvårdsområde??

2020-05-27 07:43:00

Ordförande o revisor skriver i HT och får ett administrativt svar

Herr landshövding,

Nu är det nog med inskränkningar i det rörliga friluftslivet. Vi tillhör en av de större samfälligheterna i Norrland. Vi tillbringar stor del av vår fritid i våra stugor. Vi vill inte bli hindrade i vårt friluftsliv. Vi vill att länsstyrelsen backar från sitt förslag om stopp från fritidsfiske mm, detta utvecklar vi nedan. Långvinds samfällighet ser närheten till naturen som föreningens största tillgång och vi ser positivt på att områdets omnejd planeras att skyddas genom bildandet av ett naturreservat.

Vi  är mycket kritiska till vissa delar rörande föreslagna fiskebegränsningar och utformningen av hastighetsbegränsningar till sjöss. Det orsakssamband rörande abborrens nedgång och effekterna på vegetation som länsstyrelsen presenterar kan i många fall stämma. Det är dock inte troligt att det småskaliga fisket i Långvind utgör huvudorsaken till nedgången av abborre. För att nå mål om hållbara rovfiskbestånd och vegetationsbevuxna ”laguner” krävs i första hand att storspiggen minskar i antal.

Orsaken till att spiggen ökat är oklar, men sannolikt kan det storskaliga trålfisket på fiskar som tidigare funnits i stor mängd och som äter spigg, ha gjort att storspiggen ökat. Det fiske som bedrivs i Långvind bedöms ha en mycket liten inverkan på nedgången av abborre jämfört med de rekryteringsstörningar som massförekomsten av storspigg har orsakat. Det är en brist i länsstyrelsens presentation att inte detta avgörande orsakssamband visas eftersom en felaktig slutsats av presentationen skulle kunna vara att det är det lokala fisket som gjort att abborrbeståndet minskat. 

Förslaget om fartbegränsning i områden utomskärs bedöms utifrån befintlig kunskap och länsstyrelsens presentationsunderlag sakna relevans. Eftersom strandmiljön i dessa områden är exponerade för naturlig vågpåverkan är effekterna av svallvågorna från en båt i normal hastighet omärkbara.

Vi har svårt att se hur förbud att tälta eller elda har någon positiv relevans för naturreservatets syfte. Däremot har det en direkt negativ relevans för delsyftet som avser friluftsliv. Det förefaller därför onödigt och potentiellt kontraproduktivt att reglera detta i särskild ordning. Avseende tältning och eldning torde allemansrätten vara fullt tillräcklig, och vi föreslår därför att föreskrifterna inte innefattar detta förbud.

Vi hoppas länsstyrelsen och dess chef tar sitt förnuft tillfånga och ändrar i föreskrifterna innan remissen skickas ut,

Anders Kjällman och Anders Järnkrok, ordförande respektive revisor i Långvinds samfällighetsförening

SVAR DIREKT: Tack för engagemanget, det är roligt att läsa att samfälligheten ser närheten till naturen som sin största tillgång och ser positivt på att områdets omnejd planeras att skyddas genom bildandet av ett naturreservat. Syftet med naturreservatet är just att säkra och möjliggöra tillgång och närhet till området även i framtiden. Det innebär att vissa inskränkningar bedöms vara nödvändiga för att nå syftet med naturreservatet, vilka mycket riktigt finns föreslagna i de reservatsföreskrifter som ska skickas ut på remiss. I och med att remissen skickas ut ges möjlighet att komma med synpunkter, vilka kommer att behandlas och bemötas när remisstiden löpt ut.

Joel Isensköld, chef enheten för natur Länsstyrelsen Gävleborg och Per Bill, landshövding

Tillbaka