Info fr styrelsen

2018-08-16 14:01:54

Styrelsen träffades i lördags här de viktigaste besluten i sammanfattning

Långvinds samfällighetsförening
Sammanfattning av styrelsemöte 2018-08-11, protokoll nr 5, för publicering på hemsidan

·        En diskussion kring den nya styrelsens arbetsformer och föreningens stadgar förs och ger följande beslut:
Styrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av Sven, Mats och Anders K med uppgift att arbeta med stadgar och styrelsens struktur (i samverkan med valberedningen) samt att se över revisorernas förslag gällande möte.

·        Protokollet från året stämma gås igenom .Uppföljningspunkter resulterar i följande beslut:
Styrelsen beslutar att ge Fredrick i uppdrag att ordna grillplatser på Kråknäs och Snäcken.  

·         Avfallsfrågan diskuteras och styrelsen beslutar enligt nedan:
Styrelsen beslutar att Jan, Fredrick och Anders K bildar en sopkommitté och tar upp en förnyad diskussion med kommunen och begär överläggning med nämnd och tjänstemän.

·         Försäljningen av Långvinds bruk medför att en ny upphandling av snöröjning på området blir aktuell och en fusion av samfällighetsföreningarna Långvinds samfällighetsförening och Snäckenvägens samfällighet diskuteras.
Styrelsen beslutar
- att gå vidare med frågan om att genomföra en sammanslagning av samfällighetsföreningarna Snäckenvägens samfällighet och Långvinds samfällighetsförening.
- att gå vidare med frågan att upphandla en ny entreprenör för snöröjning.

·         Lyskvällen äger i år rum den 25 augusti.
Styrelsen beslutar
att i år inte anordna någon aktivitet på grund av eldningsförbudet
.

·         Rapporter
-Problem med översvämningar på Svanstigen föreligger och offerter tas in för att åtgärda vägtrumma och dikning

.-Strandtoaletterna ska renoveras och offerter tas in. 

- Restaureringen av Kråknäsvägen skjuts på framtiden. Pimsbovägen har däremot beviljats vägbidrag och ska åtgärdas.
- Förhandling med banker gällande lån fortgår.

- Bevakningen av båthamnen har fungerat väl under sommaren. Den högra bryggan ska förankras.
- Utredning och arbete med vattenförsörjning och –kvalitet pågår. En tydlig beskrivning hur ventilen hanteras ska tas fram och publiceras och ansvarsfördelningen fastighetsägare/samfällighetsföreningen ska förtydligas.

- En del potthål är lagade i vägarna och grus finns för den som önskar fortsätta arbetet.

·         Styrelsen beslutar att Sommarbutiken drivs ytterligare ett år, av Mikael Pettersson.

·         Styrelsen beslutar att debitering för arbete, överenskommet i förväg, utöver arvode även fortsatt är 300 kr/timme.

Tillbaka