Avfallshanteringen

2017-04-18 15:00:40

I sommar kommer vi att ha containers i stället för enskilda sopkärl. Dessa placeras vid Svensiksvägen , Butiken, Fornstigen, Kråknäsparkeringen samt vid Hallonstigen. Läs mer nedan

Kommunen informerade 2016 att Samfälligheten inte längre kunde få behålla de soptunnor som vi hade i anslutning till varje fastighet. Orsaken var att vårt vägnät inte levde upp till kraven vad gäller arbetsmiljön för den personal som skötte tömningen av tunnorna.

Styrelsen startade arbete för att utröna hur denna situation kunde hanteras.

Tre alternativ utkristalliserades mer eller mindre omgående:

1.                         Bygga om vägnätet fär att leva upp till kraven så vi kunde behålla våra soptunnor.

2.                         Installera nedgrävda sopcontainers på ett eller flera ställen.

3.                         Avtala med Hudiksvalls kommun att de placerar sopcontainers på ett eller flera   

                             ställen.

Alternativ 1.

En genomgång av det befintliga vägnätet, inklusive vändplaner, gav vid handen att denna lösning av både tekniska och ekonomiska skäl inte var realiserbar.

 

Alternativ 2.

Nedgrävada sopcontainers var inte realiserbar i det korta perspektivet då underlaget för att välja storlek på dessa olika containers saknades. Då dessutom Kommunen informerade att insamling av matavfall i separata behållare skulle realiseras var det lämpligt att avvakta detta  tills vald lösning av matfallsinsamlingssystem var känt. De planer som Kommunen i dag har för realisering av insamling av matavfall saknar en lösning som inkluderar vår samfällighet. I planerna ingår inte matavfallsinsamling för oss under 2017-18.

 

Alternativ 3.

Den lösning som återstod var att avtala med Kommunen om utplacering av ett antal markbaserade sopcontainers. Denna lösning innebar ett antal fördelar. Placeringen av dessa containers kunde med hjälp av Kommunens experter väljas med hänsyn till att minimera avståndet. Styrelsen kan, fram till den tidpunkt att Kommunen fattar beslut om vilket system för matavfallsinsamling som Samfälligheten kommer att få tillgång till, genomföra analyser om vilka volymer som varje enskild sopstation kommer att ta emot. I det fall en sopstation kan konstateras vara under/över-dimensionerad kan den enkelt bytas ut mot en lämpligare storlek. Även placeringarna av sopstationerna kommer relativt enkelt at kunna förändras om det visar sig att någon eller några av de ursprungliga placeringarna varit olämpliga.

Styrelsen avser att, i samband med att metoden för insamling av matavfall för oss blir beslutat, genomföra en analys av om övergång till nedgrävda sopcontainers, både för matavfall och övrigt avfall, skall realiseras. I detta sammanhang är det av stort värde att veta hur mycket varje enskild sopstation genererar. Ett beslut om teknik och kostnader för inköp och nedgrävning av dylika sopcontainers kommer då att underställas Samfällighetens årsmöte för beslut. En sådan lösning kommer också att kräva att Samfälligheten genomför en ny förättning som gör att vi har rätt att realisera detta.

 

Styrelsen avser att från den 1 maj 2017 att installera två nya insamlingscontainers vid Kråknäs, en för Plast- och en för Plåt-avfall.

Tillbaka