Styrelsemöte

2017-03-29 08:01:18

Under tisdagen hade styrelsen möte kortfattad rapport finns nedan.
  • Styrelsen bereder fråga om budget 2018/19 och kommer att justera mellan GA då några GA går med underskott vilket inte är enligt förättningsbeslutet. Förnyelse av vattenverket ska bäras av alla enligt förrättningen.
  • Sommarens avfallshantering kommer att ske gemensamt och vi erbjuder kommunen att ställa upp fem containers för insamling av hushållssopor . Stämmans beslut innebar ett förslag till avtal.Detta kommer slutligt att fastställas efter diskussion om fasta och rörliga kostnader.
  • Styrelsen har genom konsultationer med jurister på REV Riksförbudnet enskilda vägar konstaterat att det kan komma att behövas kompletteringar av gällande förrättning.
  • Årets båthamns-vaktlista är fastställd och kommer att skickas ut till beröda . Nytt för i år att båtägare i Svensviken och Dagösviken deltar i bevakningen.
  • På försök kommer vi att informera bilförare om hastigheten de håller på Saltpannevägen. En solcellsdriven mätare införskaffas
  • Prioritering av återställande av genomfartsvägarna sker före stigarnas återställande udner  vår/ sommar 2017.
  • En ny anläggning för rening av vattnet  kommer att installeras i april / maj
  • Skogsröjning har skett vid  Orr, Ejder och Svanstigarna samt vid Dagösviken
Hör gärna av er med synpunkter eller om du har frågor kring vår förening 
Vårt uppdrag är ju att göra det trevligare och trivsamt för alla 300 delägare 
 
Styrelsen  
Tillbaka