Inkomna yttranden - överklagande

2014-01-09 12:38:12

Ett flertal sakägare har yttrat sig över överklagandet av lantmäteriförrättningen. Två sakägare har vänt sig till en jurist och detta yttrande återfinns under Föreningen/vintervatten. Ett domslut från Mark- och miljödomstolen bedöms tidigast komma under senvåren. Styrelsen
Tillbaka