Styrelsens kommentar till inlägget om vintervatten på Gästboken

2013-03-22 10:13:00

I domen från Mark- och miljödomstolen framgår det under punkten 1 att domstolen endast upphäver stämmobeslutet från 2011 såvitt avser ”Genomföra byte av huvudledningar enligt förslag” samt att den fondering för budgetåret 2012/2013 som beslutades vid stämman 2011 och som avser nytt vattensystem, ska sänkas med 275 600 kr. Däremot är det så att styrelsen mandat att påkalla förrättning inte är upphävd. Av den anledningen har nu styrelsen i december 2012 ansökt om en omprövning av förrättningarna för ga2 och ga4 i enlighet med vad stämman beslutade. Enligt lantmätarens bedömning kan denna förrättning bli klar till sommaren 2013 om inget oförutsett inträffar. Styrelsen är medveten om att domen innebär att ett nytt stämmobeslut krävs för att genomföra byte av huvudvattenledningar och att en ny förrättning är gjord innan arbetena påbörjas. Styrelsen planerar därför att till stämman 2013 återigen lämna ett förslag att genomföra ett byte av huvudvattenledningar. Styrelsens bedömning är att stämman återigen tar ett sådant beslut och har därför vidtagit en viss planering och beredskap att påbörja arbetena under hösten 2013. Har du några frågor kring detta så kontakta styrelsens ordförande. Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening Torbjörn Englund Ordförande
Tillbaka