Överklagan över 2011 års stämmobeslut

2013-01-03 12:39:03

Mark- och miljödomstolens domslut har nu kommit över ett överklagande av 2011 års stämmobeslut om att anlägga nya huvudvattenledningar på frostfritt djup samt stämmans beslut om fondering för räkenskapsåret 2012/2013.

Domstolen konstaterar att med den förrättning som tidigare gjorts inte inrymmer möjligheten att förlägga huvudvattenledningar på frostfritt djup samt att fonderingen för GA2 som beslutades vid stämman 2011 ska sänkas med en tredjedel. Vidare ska föreningen stå för motpartens kostnader (föreningens försäkring täcker både motpartens samt egna kostnader förutom 15 000 kr).

För föreningen innebär detta att en ansökan nu lämnats in till Lantmäteriverket om en ny förrättning för anläggandet av nya huvudvattenledningar på frostfritt djup mm i enlighet med det mandat som stämman tidigare gett styrelsen. Lantmäteriverket bedömer att förrättningen ska vara avslutad och införd i fastighetsregistret om inget oförutsett inträffar sommaren 2013. Styrelsen kommer att fortsätta planeringen med målsättningen att anlägga nya huvudvattenledningar på frostfritt djup under hösten 2013. Mer information om detta kommer.

Vad gäller sänkningen av 2011 års beslut om fondering för GA2 för 2012/2013 kommer detta att regleras på fakturan som skickas ut under våren 2013. Styrelsen konstaterar dock att domstolen missuppfattat fonderingsbeslutet eftersom fonderingen redan var beräknad på nya sommarvattenledningar.

Hela domslutet redovisas på föreningens hemsida under fliken Föreningen och Vintervatten.

Har du frågor kring detta så kontakta styrelsens ordförande Torbjörn Englund.

 

Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening

Tillbaka