Ny Långvindsstyrelse

2007-08-03 17:22:26

Långvinds samfällighetsförening har fått ny kassör och styrelse.
Sven Sjöberg, ordförande för Långvinds samfällighetsförening 1981–1988, kommer tillbaka i styrelsen, nu som kassör.

Långvinds samfällighetsförening fick den 15 juli ny styrelse.

Stämman gick helt på valberedningens linje vad gäller styrelseval och arvoden, däremot blev det förändring på en revisor.

Valberedningens kandidat, avgående kassören Peter Anderzén, avsade sig kandidatur efter en debatt om revisorerna. Stämman valde istället Torbjörn Englund till revisor efter Håkan Granath. Helen Kjällman blev omvad som revisor.

Resultatet av stämmans val och därefter styrelsens konstituering och fördelning av ansvarsområden blev:
• Björn Bergström, ordförande, AU-ledamot, ansvarig för tennis
• Jörgen Bengtson, vice ordförande, AU-ledamot, ansvarig för webbplats och bredband
• Dagmar Thullberg, AU-ledamot, sekreterare
• Sven Sjöberg, ledamot, kassör
• Ulf Hillström, ledamot, ansvarig för viltvård och vägar
• Eric Markgren, ledamot, ansvarig för vatten och avlopp
• Lennart Sundberg, ledamot, ansvarig för båthamn Saltpannan
• Britta Englund, suppleant, ansvarig för sopor och återvinning
• Lena Eriksson, suppleant, ansvarig för midsommarfirande
• Rolf Eriksson, suppleant, ansvarig för sommarbutik
• Margaretha Holmgren, suppleant, ansvarig för bangolf
• Owe Tollbring, suppleant, ansvarig för skog

Flera personer ingår inte i styrelsen men har särskilda ansvarsområden:
• Hans Andersson, fiske
• Annie Edh, renhållning strandtoaletter
• Leif Hellström, tillsynsman
• Bo Sjöberg och Tord Frykberg, vatten (huvudansvar har Eric Markgren)
• Sven-Olof Grenedal, skidspår
• Jan-Ove Holmström, båthamn Dragösviken

En mångårig ledamot, Peter Anderzén, och en revisor, Håkan Granath, lämnade sina poster.

Revisorssuppleanter blev för ännu ett år Anette Björkman och Marcela Arosenius.

Valberedningen – Kurt Jansson, Birgitta Sjöberg och Leif Hellström – fick förnyat förtroende.

Arvodena till styrelse, ansvariga, revisorer och valberedning är oförändrade.

Ordförande får 6 000 kronor per år, vice ordförande 3 000 kronor, ledamot 2 500 kronor, suppleanter 1 300 kronor. Utöver detta får AU-ledamot 1 000 kronor per år.

Dessutom får alla ledamöter, suppleanter, ansvariga och revisorer nedsatt avgift till föreningen med 1 300 kronor. Föreningen har inget sammanträdesarvode.

Ansvariga som stämman beslutar om får följande ersättningar: tillsynsman 6 000 kronor, ansvarig för renhållning av strandtoaletter 6 000 kronor och vattenansvarig 3 000 kronor, som kan delas på flera personer.

Stämman gick mot styrelsen på en punkt: avgifter för verksamhetsåret 2008–09. Där blir det nu oförändrad utdebitering istället för en sänkning, som styrelsen föreslog.

Anders Kjällman föreslog oförändrade avgifter för att samfälligheten ska ha möjlighet att göra en underhållsplan, bygga upp en reserv och ha större resurser för att köpa tjänster.

Stämman gav också styrelsen i uppdrag att sätta en tak på vad föreningens webbplats får kosta.

Stämman behandlade tre motioner och beslutade här i enlighet med styrelsens förslag. Stämman gjorde dock ett tillägg med anledning av Karl Englunds två motioner om årsredovisningsprinciper. Styrelsen ska ”beakta motionärens synpunkter”, var stämmans besked.

Samfällighetsföreningen genomförde i år för andra året sin stämma på en söndag. Genom att börja klockan 15 blev det möjligt att utnyttja helgen bättre för annat.

Årsstämman i Kolhuset, Långvindsbruk, samlade 92 personer.
Tillbaka