Fördubblad vägavgift

2007-07-10 20:23:09

Snäckenvägen fördubblar avgiften för att åtgärda vägen längs Byhedsjön.
Snäckenvägens vägsamfällighetsförening har länge eftersatt vägunderhållet. Nu ska vägen, där den är som sämst, få en välbehövlig upprustning. Snäckenvägen går från vägkorsningen vid Långvindsbruk genom Långvinds fritidsområde till Bastharsviken på Korsholmen.

Vägföreningen har låtit Vägverket konsult lämna ett förfrågningsunderlag för förstärkning, breddning och beläggning av Snäckenvägen mellan korsningen Svensviksvägen–Byhedsstigen och 1,5 kilometer mot Enånger. Kostnaden uppgår till cirka två miljoner kronor.

För att finansiera upprustningen beslutade vägföreningens årsmöte den 6 juli i år att höja vägavgifterna med 100 procent från och med 2007, ta fonderat kapital på 195 000 kronor i anspråk, utreda möjligheterna till banklån och söka bidrag hos länsstyrelsen för upprustningen.

Vägförbättringen förutsätter länsstyrelsebidrag. Det uppgår vanligen till 35–40 procent av kostnaden.

För fastighetsägare i Långvinds fritidsområde höjs avgiften från 120 till 240 kronor per år. Avgiften inkasseras via årsavgiften till samfällighetsföreningen.

Vägförbättringen ”är föranlett av att styrelsen under året har tagit emot klagomål från fastighetsägarna på fritidsområdet avseende vägens standard,” säger vägsamfälligheten i sitt årsmötesprotokoll.

De som bor i Långvinds fritidsområde har länge klagat på Snäckenvägens dåliga kvalitet. Nu blir det förhoppningsvis en förbättring längs en kortare del av vägen. Vägföreningens styrelse flaggar dock inte för någon ytterligare förbättring eller plan för vägen som helhet.

Revisorerna i Långvinds samfällighetsförening säger i en skriftlig kommentar till årets revision att samfällighetsföreningen måste trycka på hårdare för att få en upprustningen av Snäckenvägen.

Kanske ligger ett problem i att vägföreningens styrelse dåligt speglar vilka som betalar för vägen. Cirka 90 procent av vägen finansieras av fastighetsägarna i fritidsområdet, men de har en betydligt lägre andel av styrelsens ledamöter och suppleanter. Ordföranden kommer inte heller från fritidsområdet.

Årsmötet omvalde Björn Bergström, Mats Persson och Bernt Söderman till ledamöter på två år. Eivor Lilja och Ann-Mari Westlin valdes 2006 till ledamöter på två år. Mats Persson fick förnyat förtroende som ordförande.

Hans Tjärnström och Leif Olshagen fortsätter som suppleanter.

Revisorer blev än en gång Carl Erik Tottie med Lars Tottie som suppleant och Harry Lilja med Eric Markgren som suppleant, de två senare valda 2006 på två år.

Årsmötet beslutade att inte tillsätta någon valberedning, ”eftersom val kan förberedas av de organisationer ledamöterna och suppleanterna företräder”.

Årsmötet avsatte 50 000 kronor till en förnyelsefond.

Liksom 2006 beslutade årsmötet att arvodet till ordförande, sekreterare och kassör är 2 300 kronor per person. Ledamöter och tjänstgörande suppleanter får ett arvode på 700 kronor per sammanträde. Revisorer får ett arvode på 700 kronor per person. Bilersättning utgår med 1,80 kronor per kilometer.

Den som vill ha årsmötesprotokollet, inklusive fem bilagor, kan beställa det från sekreteraren, Eivor Lilja, telefon 0708-78 88 02.
Tillbaka