Sänkt avgift i Långvind

2007-06-25 01:09:36

Långvinds samfällighetsförening föreslår sänkt avgift för de flesta.
Den 15 juli kallar samfällighetsföreningen till årsstämma i Långvindsbruk. Stämman ska bland annat ta ställning till avgifterna för nästa verksamhetsår, som börjar 1 maj 2008.

Styrelsen föreslår följande utdebitering:
• Långvind, bebyggd tomt: 1 850 kronor (i dag 2 300 kronor)
• Långvind, obebyggd tomt: 370 kronor (380)
• Korsholmen, bebyggd tomt: 1 700 kronor (1 750)
• Korsholmen, obebyggd tomt: 370 kronor (370)
• vintervatten (bara Långvind): 250 kronor (250)
• båtplats (bara Saltpannan): 250 kronor (250)

Långvind syftar på Långvind etapp 1, Korsholmen på Långvind etapp 2.

Långvinds samfällighetsförening är stor, mätt i både antal fastigheter, antal gemensamhetsanläggningar och anläggningarnas omfattning. Nästa års förslag till budget omsluter intäkter på 667 004 kronor.

Innevarande år och föregående år har en större budgeterad omslutning, 796 044 respektive 783 204 kronor, som en följd av vägupprustning i etapp 1.

Årsstämman ska också ta ställning till fyra motioner.

• Karl Englund vill att årsredovisningen ska innehålla särskild redovisning för varje verksamhetsgren.

Styrelsen svarar att föreningen redovisar varje gemensamhetsanläggning separat. Den som vill kan få mer detaljerade uppgifter från styrelsen.

• Karl Englund spinner vidare på samma tema. I en annan motion presenterar han en detaljerad modell för hur han vill att årsredovisningen ska se ut.

Styrelsen svarar att den vill ha en redovisning av traditionell modell, som det finns tydliga regler och normer för. I tillägg till årsredovisningen föreslår styrelsen de uppgifter som framgår under balansräkningen för året, ”vilket tillmötesgår motionärens önskemål”.

• Stefan och Inga-Lena Berndtsson vill ha vintervatten till alla fastigheter.

Styrelsen svarar att kostnaden är cirka 45 000 kronor per fastighet räknat på alla fastigheter som i dag enbart har sommarvatten från föreningen plus kostnaden för att återställa berörda vägar. Till detta kommer kostnaden för att anlägga vattenledning från tomtgräns in i enskilt hus. Vintervattenfrågan var senast uppe till beslut 1995. Styrelsen föreslår avslag på motionen.

• Stefan och Inga-Lena Berndtsson vill att föreningen ska utvidga båtplatserna i Saltpannan.

Styrelsen instämmer och har kontaktat markägaren Långvinds bruk i frågan. Bruket säger dock nej till fler båtplatser i Saltpannan men är positiv till en utvidgning i Svensviken eller Långvindsbruk. Styrelsen föreslår stämman att den får arbeta vidare med dessa förslag.

Årsstämman beslutar inte bara om avgifter, budget och motioner. Den behandlar också styrelseförslag i övrigt, tar ställning till revisorernas berättelse, beslutar om ansvarsfrihet, väljer ny styrelse och revisorer, utser valberedning och dryftar andra gemensamma angelägenheter.

Vi återkommer till valberedningens förslag, när den är färdig med sitt arbete.
Tillbaka