Ny styrelse i Långvind

2006-07-17 11:35:53

Långvinds samfällighetsförening har fått ny styrelse och ett AU.
Långvinds samfällighetsförening fick den 16 juli 2006 ny styrelse. Valberedningen blev tvungen att revidera sitt förslag i sista minuten, sedan en föreslagen ledamot hoppat av.

Stämman gick i år helt på valberedningens linje vad gäller personer, arvoden och årets nyhet, att inrätta ett arbetsutskott (AU) i styrelsen.

I den nya styrelsen finns en ny ledamot, Ulf Hillström, som tog steget upp från suppleantplats. Två nya suppleanter fick säte i styrelsen, tidigare Ica-handlaren Rolf Eriksson och läraren Britta Englund.

Även bland revisorerna blev det ett nyval av suppleant.

Resultatet av stämmans val samt styrelsens konstituering och fördelning av ansvarsområden blev:
- Björn Bergström, ordförande, AU-ledamot, ansvarig för tennis
- Jörgen Bengtson, vice ordförande, AU-ledamot, ansvarig för webbplats och bredband
- Dagmar Thullberg, AU-ledamot, sekreterare
- Peter Anderzén, ledamot, kassör
- Ulf Hillström, ledamot, ansvarig för viltvård
- Eric Markgren, ledamot, ansvarig för vatten och avlopp
- Lennart Sundberg, ledamot, ansvarig för båthamn Saltpannan
- Britta Englund, suppleant
- Lena Eriksson, suppleant, ansvarig för midsommarfirande
- Rolf Eriksson, suppleant, ansvarig för sopor och sommarbutik
- Margaretha Holmgren, suppleant, ansvarig för bangolf
- Owe Tollbring, suppleant, ansvarig för skog

Tre personer ingår inte i styrelsen men har särskilda ansvarsområden:
- Hans Andersson, fiske
- Annie Edh, renhållning strandtoaletter
- Leif Hellström, tillsynsman

Vägansvarig är ännu inte utsedd.

En mångårig ledamot, Bernt Söderman, och en suppleant, Svante Backman, lämnade styrelsen.

Revisorer blev samma som förra året, Håkan Granath och Helene Kjällman (tidigare Olsson). Revisorssuppleanter blev Anette Björkman, nyval, och Marcela Arosenius, omval.

Mångåriga revisorn Kersti Dennemo-Karjel avgick som revisorssuppleant.

Valberedningen – Kurt Jansson, Birgitta Sjöberg och Leif Hellström – fick förnyat förtroende.

Arvodena till styrelse, ansvariga, revisorer och valberedning är oförändrade.

Ordförande får 6 000 kronor per år, vice ordförande 3 000 kronor, ledamot 2 500 kronor, suppleanter 1 300 kronor. Dessutom får alla ledamöter, suppleanter, ansvariga och revisorer nedsatt avgift till föreningen med 1 300 kronor. Sammanträdesarvode förekommer inte.

Det nya arbetsutskottet arvoderas med 1 000 kronor per ledamot och år.

Ansvariga som stämman beslutar om får följande ersättningar: tillsynsman 6 000 kronor, renhållning strandtoaletter 6 000 kronor, vatten 3 000 kronor.

Samfällighetsföreningen genomförde i år för första gången sin årsstämma på en söndag. Genom att börja stämman klockan 15 blev det möjligt att utnyttja helgen bättre för annat. Tidigare har stämman tagit större delen av en lördag i anspråk.

Årsstämman i Kolhuset, Långvindsbruk, samlade 76 personer.
Tillbaka