Välkommen till vår hemsida!

 Hör av dej om du undrar över nåt  Anders Kjällman / Ordförande tel 072-1556149 , Rävstigen 10
 • 2013-12-12
  Fiske i Byhedsjön Jul och Ny Årshelgen. Sjön är öppen för fiske alla dagar från Fredag 20:de DecemberKl 13.00 Till och med Onsdagen den 1 Januari 2014 Trevlig helg önskar Anders och Hasse
 • 2013-11-18
  Som sakägare tillika fastighetsägare har de flesta av oss fått en möjlighet att yttra sig senast den 5 dec om överklagandet av lantmäteriets beslut. Om man som sakägare lämnar ett yttrande riskerar man att vid det fall motpartens överklagan vinner domstolens gillande att få betala motpartens kostnader. I de flestas försäkringar föreskrivs att om man ska lämna ett yttrande till domstolen ska ett juridiskt ombud anlitas och försäkringen aktiveras. Om du har för avsikt att yttra dej, kolla först att försäkringen täcker talan hos Mark- och Miljödomstolen (hos en del försäkringsbolag ingår inte detta) och anlita sedan ett juridiskt ombud. Styrelsen har kännedom att åtminstone två fastighetsägare och tillika sakägare kommer att yttra sig genom ett juridiskt ombud om överklagandet av lantmäteriets beslut. Torbjörn Englund Ordförande Långvinds samfällighetsförening
 • 2013-11-14
  På förekommen anledning vill vi från styrelsen upplysa om att en anmälan om att man önskar vintervatten kan göras oberoende av om överklagan går igenom eller inte. Uppmaningen att anmäla sig för vintervatten görs för att ingen ska missa att slippa betala en separat registreringsavgift som blir fallet om anmälan kommer in efter detta år. Om överklagan skulle gå igenom kommer vi att fortsätta att fondera för enbart sommarvatten tills ärendet avgjorts i högre instans. Om överklagan inte går igenom och inte överklagas i högre instans bedömer vi att de fonderingar som beslöts på årets stämma kan börja utdebiteras fr o m 2014 och att anläggningsarbetena kan starta upp under 2014. Styrelsen
 • 2013-11-04
  Vi vill härmed påminna om att de som önskar få vintervatten i framtiden och inte redan anmält detta bör anmäla sig redan i år för att slippa extra registreringsavgift till Lantmäteriet. Anmälan görs på "Blankett för ändrat andelstal" under "Föreningen - Vintervatten" på hemsidan. Mall för ifyllandet finns på sidan 10 i Långvindsbrevet nr 2 2013 som finns på hemsidan under "Föreningen - Långvindsbrevet". OBS! P g a ändrad adress bör ni skicka anmälan till kassör Sven Sjöberg, Storsegelgatan 4, 72348 Västerås. För att vara säker på att samtliga anmälningar kommit in och hinna sammanställa dem före julhelgen ska ni skicka anmälan senast den 1 december i år. V g ange e-postadress eller telefonnummer i anmälan så att kassören kan bekräfta att han mottagit anmälan. Styrelsen
 • 2013-10-28
  Från och med Fredag 1/11 fiskar vi från kl 13.00 Hasse o Anders
 • 2013-10-14
  Byte av reningsfilter i vattenverket påbörjas TISDAG 15/10. Var sparsam med vattnet under tiden. Beräknad tid för arbetet är 3 dagar. Vi har vatten i basängen så att vi ska kara oss under arbetet, detta under förutsättning att vi är sparsamma. Undvik att tvätta etc. Tappa gärna upp någon dunke för säkerhets skull. Bo Sjöberg Vattenansvarig. Ni kan nå mej på 070-6742150
 • 2013-10-08
  Sommarvattensystemet är avstängt och ledningarna blåsta. Glöm inte att stänga ventilen vid tomtgräns, detta för att inte försvåra påsläpp och vattenskador på fastigheten
 • 2013-10-03
  Onsdagen den 2 Oktober sattes 105 kg Regnbåge med vikt mellan 0,5 - 1,5 kg Sjön är öppen föe fiske från Fredag 16.00 Skitfiske på er önskar Anders O Hasse
 • 2013-09-08
  Sommarvattnet stängs den 7/10 Kl 15.00. Blåsning år planerat med start den 8/10 Frågor besvaras av Bo Sjöberg Tel 070-6742150
 • 2013-09-05
  Överklagandet av förrättningsbeslutet avseende vintervattenledningar inom GA2 har nu inkommit till Mark- och Miljödomstolen. Under fliken Föreningen/Vintervatten redovisas inlagan. Styrelsen
 • 2013-08-02
  Protokoll från stämman finns nu på hemsidan under Föreningen/Stämmoprotokoll. Styrelsen
 • 2013-08-01
  Under den gångna natten har några båtägare blivit av med sina båtmotorer i Saltpannan. Händelsen är polisanmäld. Styrelsen manar till uppmärksamhet om några okända personer befinner sig i Saltpannan. Styrelsen
 • 2013-07-30
  Pga att det var oklart om villkoren för att få vintervatten före förrättningsmötet den 17 juni samt att styrelse och medlemmar inte fick någon tydlig information från lantmäteriet före förrättningen om att svaren på enkäten skulle ligga till grund för andelstal för anläggning av vintervatten i andelslängden för ga:2, dvs att respektive fastighet som sagt ja ska ha rätt att få vintervatten till tomtgräns, har vi kommit överens med lantmäteriet om följande: - Anmälningar om vintervatten som inkommer till kassören senast den 15 december 2013 kommer inte att belastas med någon registreringsavgift utan behandlas som ingående i årets förrättningsbeslut. - För anmälningar som inkommer fr o m nästa år kommer fastighetsägarna att i vanlig ordning belastas med en registreringsavgift som uppgår till 2500 kr plus 500 – 200 kr per fastighet (lägre avgift per fastighet ju fler som anmäls samtidigt). Dessutom tillkommer ackumulerad skillnad i fondering uppräknad med ränta enligt tidigare information. - Samtliga anmälningar skall skickas in till kassören som samlar in blanketterna (se fliken Föreningen/Vintervatten) och gör en anmälan till lantmäteriet en gång i slutet av varje år. Kassörens adress är fr o m 1 augusti: Sven Sjöberg, Storsegelgatan 4, 72348 Västerås. V g ange e-post-adress eller telefonnummer i anmälan så att kassören kan bekräfta att han mottagit anmälan. Styrelsen
 • 2013-07-22
  Vi är några stycken som är intresserad av att ansluta våra fastigheter med bredband för telefon, data och tv. Om du också är intresserad så anteckna dej på listan i Sommarbutiken eller maila info@langvind.se så kan vi ta en diskussion med Fiberstaden (www.fiberstaden.se) om anslutning. Eva Lohrendahl och Torbjörn Englund
 • 2013-07-16
  Jorma Saarela, Ann-Christin Vestlin, Agneta Nordin, Leif Hellström, Ulla och Björn Bergström, Gunilla Tjäder och Lena Eriksson har den 13 juli 2013 till Mark- och Miljödomstolen överklagat lantmäteriets beslut om omprövning av Långvind GA2 (vintervattenledningar mm). Klagandena yrkar att Mark-och miljödomstolen i första hand, med undanröjande av lantmäteriets beslut, lämnar ansökan om omförrättning för ombyggnad av befintligt sommarvattennät till ett nytt vintervattennät utan bifall. I andra hand yrkar klagandena att deras fastigheter inte åsätts något, eller ett lägre andelstal i rustningslängden för nybyggnad av ledningarna. Överklagandet i sin helhet finns att läsa på hemsidan under fliken Föreningen/Vintervatten. Styrelsen
 • 2013-07-14
  Ett tjugotal personer kom till klubbstugan för att träffa styrelsen. Förslag och frågor som diskuterades var bla: • Organisera frivilligarbetet bättre och planera fler städdagar • Aktivera systemet med stigombud, gör mail-listor per stig • Tillsätt en tillsyningsman • Gör en informationspolicy för hemsidans Gästbok • Budgeten för vintervattenledningar och hänsyn till ny teknik och miljö • Återställning vid Renlavsstigen efter avverkningen • Renovering av tennisplanket • Stenar vid Snäcken för att hindra parkering längs vägen • Farthinder på Snäckenvägen monteras troligen under nästa vecka Initiativet med en dialog med styrelsen upplevdes av de deltagande som positivt och styrelsen planerar att även kommande år hålla en dialog före föreningens årsstämma. Torbjörn Englund Ordförande
 • 2013-07-12
  Styrelsen bjuder in medlemmarna till en öppen dialog på söndag den 14 juli mellan kl 10.00-11.30 i klubbstugan (fd bastun vid tennisbanan) där delar av styrelsen tar emot förslag och svarar på frågor. Välkomna! Torbjörn Englund Ordförande
 • 2013-07-02
  Långvindsbrevet nr 2 som innehåller kallelse till stämman finns nu upplagd på hemsidan under Föreningen/Långvindsbrevet. Styrelsen
 • 2013-06-23
  På hemsidan under fliken Föreningen/Vintervatten finns lantmätarens beslut med tillhörande andelstalslängd. Beslutet och andelstalslängden finns också uppsatt på anslagstavlan vid Sommarbutiken. Styrelsen
 • 2013-06-20
  Ett exemplar av den debiteringslängd som lantmätaren presenterade på förrättningsmötet den 17 juni finns uppsatt på anslagstavlan i vår sommarbutik. En kopia finns också utlagd på denna hemsida under Föreningen - Vintervatten. V g kontrollera era andelstal och meddela kassören Sven Sjöberg (e-post: svenbirgitta@telia.com) om ni vill göra en ändring. Styrelsen
 • 2013-06-17
  Torsdag 20 juni 19.00 Vi förbereder midsommarfirandet med att tillsammans klä midsommarstången under ledning av Elisabeth Bystedt. Korv och festis till de som deltar. Ta med verktyg, blommor och björklöv. Fredag 21 juni kl 15.00 Midsommarstången reses. Musik och sång till Börje Rings kapell. Eva Estberger och Britt-Marie Andersson håller i dansen, lekarna och tävlingarna. I år har vi kranstävling i två klasser, en för vuxna och en för barn. Lotter säljes. Midsommarkvällen Kl 2100 Dans till inspelad musik på Sommarbutikens altan. DJ vår allas Micke. Dansen avslutas när solen går upp Styrelsen
 • 2013-06-10
  Flera personer har frågat varför man behöver fullmakt vid förrättningssammanträdet. Enligt lantmätaren är det ingen omröstning som kommer att ske utan det är så om man vill framföra något yrkande krävs att man är sakägare eller har fullmakt. Torbjörn Englund Ordförande Långvinds samfällighetsförening
 • 2013-05-31
  Samtliga fastighetsägarna inom GA2 kommer att kallas via post till förrättningssammanträde den 17 juni 2013. På hemsidan under fliken Vintervatten kan du redan nu läsa kallelsen. Torbjörn Englund Ordförande Långvinds samfällighetsförening
 • 2013-05-28
  Medlemmar i Dragösvikens Båtklubb kallas till ordinarie årsmöte 2013 söndagen den 23 juni kl. 10.00. Vi samlas som vanligt vid grillplatsen i Dragösviken. Dagordningen utdelas vid mötet. Vill också påminna om att enligt beslut 2012 så är årsavgiften numera 300,- Välkomna! Hans Westelius
 • 2013-05-24
  Nu gör vi ett nytt försök att fånga fiskarna som simmat i sjön ett halvår. Sjön är öppen för fiske torsdag den 6 juni 06.00 till och med söndag den 9 juni. I mitten av juni kommer 300 kg fisk mellan 0.5 - 1.5 kg att inplanteras. Anders o Hasse