Välkommen till vår hemsida!

 Hör av dej om du undrar över nåt  Anders Kjällman / Ordförande tel 072-1556149 , Rävstigen 10
 • 2014-03-12
  Båtvagnarna är numera flyttade från Ejderstigen till Saltpannan. Thomas Eriksson på Blåbärsstigen ansvarar för utlåningen. Styrelsen
 • 2014-03-12
  Ett sextiotal sakägare kom till domstolsförhandlingen gällande överklagandet av lantmäteriförrättningen för vintervatten inom etapp I (GA2). Domaren inledde med vad överklagandet avser och vad förhandlingen gick ut på. Protokoll fördes och kommer att bli en del i akten. De klagandes ombud samt motparternas ombud redogjorde därefter för sina ståndpunkter. Övriga sakägare fick även möjlighet att yttra sig. Domstolen kommer att begära in parternas slutföreläggande till i slutet av mars samt meddela dom i slutet på april. Kort sammanfattat av Torbjörn Englund
 • 2014-03-06
  Under fliken Föreningen/Vintervatten finns det senaste yttrandet i frågan om överklagandet av lantmäteriförrättningen. Styrelsen
 • 2014-02-24
  Under sportlovsveckorna är sjön öppen för fiske från och med onsdag den 26/2 till ock med onsdag 5/3. Isen är ca 10 cm, men det varma vädret kan påverka isen. Anders och Hans
 • 2014-02-13
  Flera av er har säkert fått en kallelse till en förhandling avseende överklagandet av lantmäteriförrättningen och många har funderingar kring detta. Vid förhandlingen så kommer både de som klagat och de som valt att försvara förrättningsbeslutet beredas tillfälle att utveckla sina respektive ståndpunkter, om dessa anses behövas kompletteras. Men även de som ännu inte sagt något kommer få chansen om de vill. Därefter kan tänkas att det också blir en syn av området, men det håller jag ändå för mindre troligt, med tanke på vad målet handlar om. Efter förhandlingen så kommer sannolikt parterna beredas tillfälle att skriftligen slutföra sin talan, varvid domstolen därefter kommer kunna meddela dom. Detta är min personliga bedömning, vänd dej till domstolen om du vill ha mer information. Torbjörn Englund Ordförande Långvinds samfällighetsförening
 • 2014-01-09
  Ett flertal sakägare har yttrat sig över överklagandet av lantmäteriförrättningen. Två sakägare har vänt sig till en jurist och detta yttrande återfinns under Föreningen/vintervatten. Ett domslut från Mark- och miljödomstolen bedöms tidigast komma under senvåren. Styrelsen
 • 2013-12-12
  Fiske i Byhedsjön Jul och Ny Årshelgen. Sjön är öppen för fiske alla dagar från Fredag 20:de DecemberKl 13.00 Till och med Onsdagen den 1 Januari 2014 Trevlig helg önskar Anders och Hasse
 • 2013-11-18
  Som sakägare tillika fastighetsägare har de flesta av oss fått en möjlighet att yttra sig senast den 5 dec om överklagandet av lantmäteriets beslut. Om man som sakägare lämnar ett yttrande riskerar man att vid det fall motpartens överklagan vinner domstolens gillande att få betala motpartens kostnader. I de flestas försäkringar föreskrivs att om man ska lämna ett yttrande till domstolen ska ett juridiskt ombud anlitas och försäkringen aktiveras. Om du har för avsikt att yttra dej, kolla först att försäkringen täcker talan hos Mark- och Miljödomstolen (hos en del försäkringsbolag ingår inte detta) och anlita sedan ett juridiskt ombud. Styrelsen har kännedom att åtminstone två fastighetsägare och tillika sakägare kommer att yttra sig genom ett juridiskt ombud om överklagandet av lantmäteriets beslut. Torbjörn Englund Ordförande Långvinds samfällighetsförening
 • 2013-11-14
  På förekommen anledning vill vi från styrelsen upplysa om att en anmälan om att man önskar vintervatten kan göras oberoende av om överklagan går igenom eller inte. Uppmaningen att anmäla sig för vintervatten görs för att ingen ska missa att slippa betala en separat registreringsavgift som blir fallet om anmälan kommer in efter detta år. Om överklagan skulle gå igenom kommer vi att fortsätta att fondera för enbart sommarvatten tills ärendet avgjorts i högre instans. Om överklagan inte går igenom och inte överklagas i högre instans bedömer vi att de fonderingar som beslöts på årets stämma kan börja utdebiteras fr o m 2014 och att anläggningsarbetena kan starta upp under 2014. Styrelsen
 • 2013-11-04
  Vi vill härmed påminna om att de som önskar få vintervatten i framtiden och inte redan anmält detta bör anmäla sig redan i år för att slippa extra registreringsavgift till Lantmäteriet. Anmälan görs på "Blankett för ändrat andelstal" under "Föreningen - Vintervatten" på hemsidan. Mall för ifyllandet finns på sidan 10 i Långvindsbrevet nr 2 2013 som finns på hemsidan under "Föreningen - Långvindsbrevet". OBS! P g a ändrad adress bör ni skicka anmälan till kassör Sven Sjöberg, Storsegelgatan 4, 72348 Västerås. För att vara säker på att samtliga anmälningar kommit in och hinna sammanställa dem före julhelgen ska ni skicka anmälan senast den 1 december i år. V g ange e-postadress eller telefonnummer i anmälan så att kassören kan bekräfta att han mottagit anmälan. Styrelsen
 • 2013-10-28
  Från och med Fredag 1/11 fiskar vi från kl 13.00 Hasse o Anders
 • 2013-10-14
  Byte av reningsfilter i vattenverket påbörjas TISDAG 15/10. Var sparsam med vattnet under tiden. Beräknad tid för arbetet är 3 dagar. Vi har vatten i basängen så att vi ska kara oss under arbetet, detta under förutsättning att vi är sparsamma. Undvik att tvätta etc. Tappa gärna upp någon dunke för säkerhets skull. Bo Sjöberg Vattenansvarig. Ni kan nå mej på 070-6742150
 • 2013-10-08
  Sommarvattensystemet är avstängt och ledningarna blåsta. Glöm inte att stänga ventilen vid tomtgräns, detta för att inte försvåra påsläpp och vattenskador på fastigheten
 • 2013-10-03
  Onsdagen den 2 Oktober sattes 105 kg Regnbåge med vikt mellan 0,5 - 1,5 kg Sjön är öppen föe fiske från Fredag 16.00 Skitfiske på er önskar Anders O Hasse
 • 2013-09-08
  Sommarvattnet stängs den 7/10 Kl 15.00. Blåsning år planerat med start den 8/10 Frågor besvaras av Bo Sjöberg Tel 070-6742150
 • 2013-09-05
  Överklagandet av förrättningsbeslutet avseende vintervattenledningar inom GA2 har nu inkommit till Mark- och Miljödomstolen. Under fliken Föreningen/Vintervatten redovisas inlagan. Styrelsen
 • 2013-08-02
  Protokoll från stämman finns nu på hemsidan under Föreningen/Stämmoprotokoll. Styrelsen
 • 2013-08-01
  Under den gångna natten har några båtägare blivit av med sina båtmotorer i Saltpannan. Händelsen är polisanmäld. Styrelsen manar till uppmärksamhet om några okända personer befinner sig i Saltpannan. Styrelsen
 • 2013-07-30
  Pga att det var oklart om villkoren för att få vintervatten före förrättningsmötet den 17 juni samt att styrelse och medlemmar inte fick någon tydlig information från lantmäteriet före förrättningen om att svaren på enkäten skulle ligga till grund för andelstal för anläggning av vintervatten i andelslängden för ga:2, dvs att respektive fastighet som sagt ja ska ha rätt att få vintervatten till tomtgräns, har vi kommit överens med lantmäteriet om följande: - Anmälningar om vintervatten som inkommer till kassören senast den 15 december 2013 kommer inte att belastas med någon registreringsavgift utan behandlas som ingående i årets förrättningsbeslut. - För anmälningar som inkommer fr o m nästa år kommer fastighetsägarna att i vanlig ordning belastas med en registreringsavgift som uppgår till 2500 kr plus 500 – 200 kr per fastighet (lägre avgift per fastighet ju fler som anmäls samtidigt). Dessutom tillkommer ackumulerad skillnad i fondering uppräknad med ränta enligt tidigare information. - Samtliga anmälningar skall skickas in till kassören som samlar in blanketterna (se fliken Föreningen/Vintervatten) och gör en anmälan till lantmäteriet en gång i slutet av varje år. Kassörens adress är fr o m 1 augusti: Sven Sjöberg, Storsegelgatan 4, 72348 Västerås. V g ange e-post-adress eller telefonnummer i anmälan så att kassören kan bekräfta att han mottagit anmälan. Styrelsen
 • 2013-07-22
  Vi är några stycken som är intresserad av att ansluta våra fastigheter med bredband för telefon, data och tv. Om du också är intresserad så anteckna dej på listan i Sommarbutiken eller maila info@langvind.se så kan vi ta en diskussion med Fiberstaden (www.fiberstaden.se) om anslutning. Eva Lohrendahl och Torbjörn Englund
 • 2013-07-16
  Jorma Saarela, Ann-Christin Vestlin, Agneta Nordin, Leif Hellström, Ulla och Björn Bergström, Gunilla Tjäder och Lena Eriksson har den 13 juli 2013 till Mark- och Miljödomstolen överklagat lantmäteriets beslut om omprövning av Långvind GA2 (vintervattenledningar mm). Klagandena yrkar att Mark-och miljödomstolen i första hand, med undanröjande av lantmäteriets beslut, lämnar ansökan om omförrättning för ombyggnad av befintligt sommarvattennät till ett nytt vintervattennät utan bifall. I andra hand yrkar klagandena att deras fastigheter inte åsätts något, eller ett lägre andelstal i rustningslängden för nybyggnad av ledningarna. Överklagandet i sin helhet finns att läsa på hemsidan under fliken Föreningen/Vintervatten. Styrelsen
 • 2013-07-14
  Ett tjugotal personer kom till klubbstugan för att träffa styrelsen. Förslag och frågor som diskuterades var bla: • Organisera frivilligarbetet bättre och planera fler städdagar • Aktivera systemet med stigombud, gör mail-listor per stig • Tillsätt en tillsyningsman • Gör en informationspolicy för hemsidans Gästbok • Budgeten för vintervattenledningar och hänsyn till ny teknik och miljö • Återställning vid Renlavsstigen efter avverkningen • Renovering av tennisplanket • Stenar vid Snäcken för att hindra parkering längs vägen • Farthinder på Snäckenvägen monteras troligen under nästa vecka Initiativet med en dialog med styrelsen upplevdes av de deltagande som positivt och styrelsen planerar att även kommande år hålla en dialog före föreningens årsstämma. Torbjörn Englund Ordförande
 • 2013-07-12
  Styrelsen bjuder in medlemmarna till en öppen dialog på söndag den 14 juli mellan kl 10.00-11.30 i klubbstugan (fd bastun vid tennisbanan) där delar av styrelsen tar emot förslag och svarar på frågor. Välkomna! Torbjörn Englund Ordförande
 • 2013-07-02
  Långvindsbrevet nr 2 som innehåller kallelse till stämman finns nu upplagd på hemsidan under Föreningen/Långvindsbrevet. Styrelsen
 • 2013-06-23
  På hemsidan under fliken Föreningen/Vintervatten finns lantmätarens beslut med tillhörande andelstalslängd. Beslutet och andelstalslängden finns också uppsatt på anslagstavlan vid Sommarbutiken. Styrelsen