Nu laddar vi för sommaren 2020....

 Hör av dej om du undrar över nåt 
Anders K / Ordförande tel 072-1556149 
 
 • 2013-07-16
  Jorma Saarela, Ann-Christin Vestlin, Agneta Nordin, Leif Hellström, Ulla och Björn Bergström, Gunilla Tjäder och Lena Eriksson har den 13 juli 2013 till Mark- och Miljödomstolen överklagat lantmäteriets beslut om omprövning av Långvind GA2 (vintervattenledningar mm). Klagandena yrkar att Mark-och miljödomstolen i första hand, med undanröjande av lantmäteriets beslut, lämnar ansökan om omförrättning för ombyggnad av befintligt sommarvattennät till ett nytt vintervattennät utan bifall. I andra hand yrkar klagandena att deras fastigheter inte åsätts något, eller ett lägre andelstal i rustningslängden för nybyggnad av ledningarna. Överklagandet i sin helhet finns att läsa på hemsidan under fliken Föreningen/Vintervatten. Styrelsen
 • 2013-07-14
  Ett tjugotal personer kom till klubbstugan för att träffa styrelsen. Förslag och frågor som diskuterades var bla: • Organisera frivilligarbetet bättre och planera fler städdagar • Aktivera systemet med stigombud, gör mail-listor per stig • Tillsätt en tillsyningsman • Gör en informationspolicy för hemsidans Gästbok • Budgeten för vintervattenledningar och hänsyn till ny teknik och miljö • Återställning vid Renlavsstigen efter avverkningen • Renovering av tennisplanket • Stenar vid Snäcken för att hindra parkering längs vägen • Farthinder på Snäckenvägen monteras troligen under nästa vecka Initiativet med en dialog med styrelsen upplevdes av de deltagande som positivt och styrelsen planerar att även kommande år hålla en dialog före föreningens årsstämma. Torbjörn Englund Ordförande
 • 2013-07-12
  Styrelsen bjuder in medlemmarna till en öppen dialog på söndag den 14 juli mellan kl 10.00-11.30 i klubbstugan (fd bastun vid tennisbanan) där delar av styrelsen tar emot förslag och svarar på frågor. Välkomna! Torbjörn Englund Ordförande
 • 2013-07-02
  Långvindsbrevet nr 2 som innehåller kallelse till stämman finns nu upplagd på hemsidan under Föreningen/Långvindsbrevet. Styrelsen
 • 2013-06-23
  På hemsidan under fliken Föreningen/Vintervatten finns lantmätarens beslut med tillhörande andelstalslängd. Beslutet och andelstalslängden finns också uppsatt på anslagstavlan vid Sommarbutiken. Styrelsen
 • 2013-06-20
  Ett exemplar av den debiteringslängd som lantmätaren presenterade på förrättningsmötet den 17 juni finns uppsatt på anslagstavlan i vår sommarbutik. En kopia finns också utlagd på denna hemsida under Föreningen - Vintervatten. V g kontrollera era andelstal och meddela kassören Sven Sjöberg (e-post: svenbirgitta@telia.com) om ni vill göra en ändring. Styrelsen
 • 2013-06-17
  Torsdag 20 juni 19.00 Vi förbereder midsommarfirandet med att tillsammans klä midsommarstången under ledning av Elisabeth Bystedt. Korv och festis till de som deltar. Ta med verktyg, blommor och björklöv. Fredag 21 juni kl 15.00 Midsommarstången reses. Musik och sång till Börje Rings kapell. Eva Estberger och Britt-Marie Andersson håller i dansen, lekarna och tävlingarna. I år har vi kranstävling i två klasser, en för vuxna och en för barn. Lotter säljes. Midsommarkvällen Kl 2100 Dans till inspelad musik på Sommarbutikens altan. DJ vår allas Micke. Dansen avslutas när solen går upp Styrelsen
 • 2013-06-10
  Flera personer har frågat varför man behöver fullmakt vid förrättningssammanträdet. Enligt lantmätaren är det ingen omröstning som kommer att ske utan det är så om man vill framföra något yrkande krävs att man är sakägare eller har fullmakt. Torbjörn Englund Ordförande Långvinds samfällighetsförening
 • 2013-05-31
  Samtliga fastighetsägarna inom GA2 kommer att kallas via post till förrättningssammanträde den 17 juni 2013. På hemsidan under fliken Vintervatten kan du redan nu läsa kallelsen. Torbjörn Englund Ordförande Långvinds samfällighetsförening
 • 2013-05-28
  Medlemmar i Dragösvikens Båtklubb kallas till ordinarie årsmöte 2013 söndagen den 23 juni kl. 10.00. Vi samlas som vanligt vid grillplatsen i Dragösviken. Dagordningen utdelas vid mötet. Vill också påminna om att enligt beslut 2012 så är årsavgiften numera 300,- Välkomna! Hans Westelius
 • 2013-05-24
  Nu gör vi ett nytt försök att fånga fiskarna som simmat i sjön ett halvår. Sjön är öppen för fiske torsdag den 6 juni 06.00 till och med söndag den 9 juni. I mitten av juni kommer 300 kg fisk mellan 0.5 - 1.5 kg att inplanteras. Anders o Hasse
 • 2013-05-24
  Avverkningen är slutförd. Det återstår fortfarande virke att köra fram bakom Fornstigen.Skogsrester som ligger kvar på marken är det fritt fram att ta reda på. Riset jobbar styrelsen med ett förslag att köra bort med bil. Gäller ris som dragits fram till vägkant. Detta gäller bara etapp 1. Mer information om detta kommer i Långvindsbrevet 2. Det går även att att sprida riset på allmänningen mellan stigarna. Skapa inga högar. Undvik att lägga på vandringsstigar. Anders Björkman, skogsansvarig
 • 2013-05-23
  Med anledning av den pågående omförrättningen kommer samtliga fastighetsägare inom ga:2 att under kommande vecka få en kallelse från lantmätaren till ett förrättningssammanträde måndagen den 17 juni kl 09.30 i Kolhuset på Långvinds Bruk. Obs! Ni som ännu inte svarat på lantmätarens tidigare utskickade enkät ombeds att skicka in ert svar omgående. Sven Sjöberg
 • 2013-05-22
  Onsdagen den 29/5 kommer arbete med vattenfiltret att utföras. Klart Torsdag fm. Störningar kan förekomma. använd vattnet med´försiktighet. MVH Bo Sjöberg
 • 2013-05-08
  Nu finns Långvindsbrevet nr 1 för 2013 på hemsidan under fliken Föreningen och Långvindsbrevet. Det finns ett tryckfel i pappersutgåvan av Långvindsbrevet, stämman är söndagen den 21 juli, inte den 22 juli. Torbjörn Englund
 • 2013-05-05
  Sommarvattnet är nu påsläppt. Det har varit stora problem med läckor och fastighetsägare som inte följt instuktionerna ang avstängning av de egna ventilerna.
 • 2013-05-04
  Nu är det fiskestart kl 16.00 på fredagar som gäller. Vecka 19 är sjön öppen för fiske torsdag den 9 maj till och med 12 maj.Fisket har varit dåligt i vinter så passa på, det finns fisk som simmat i sjön ett halvår Fet och fin. I mitten av juni kommer ny fisk att sättas. Anders o Hasse.
 • 2013-05-03
  Problem med läckage. "Förbrukningen" ligger på ca 400 liter/min. Lokalisering pågår, avbruten för natten för att fylla upp bassängen. sökandet fortsätter Lördag morgon.
 • 2013-04-21
  På släpp av sommarvattnet beräknas starta den 2/5. Reservation för skador som kan finnas på ledningsnätet. Frågor får gärna ställas till Bo Sjöberg 070-6742150
 • 2013-04-10
  Alla som har sålt eller köpt sin fastighet, bytt namn eller hemadress eller gjort andra ägarförändringar sedan förra årets stämma var vänlig och meddela detta till kassören så att alla kommande utskick kommer rätt från början
 • 2013-03-23
  Avverkning inom fritidsområdet kommer att genomföras med start vecka 13. Respektera skogsmaskinernas säkerhetsområde. Gå ej närmare än 50 meter. Frågor angående avverkningen besvaras av vår skogsansvarige Anders Björkman Tel 070-289 95 48.
 • 2013-03-22
  I domen från Mark- och miljödomstolen framgår det under punkten 1 att domstolen endast upphäver stämmobeslutet från 2011 såvitt avser ”Genomföra byte av huvudledningar enligt förslag” samt att den fondering för budgetåret 2012/2013 som beslutades vid stämman 2011 och som avser nytt vattensystem, ska sänkas med 275 600 kr. Däremot är det så att styrelsen mandat att påkalla förrättning inte är upphävd. Av den anledningen har nu styrelsen i december 2012 ansökt om en omprövning av förrättningarna för ga2 och ga4 i enlighet med vad stämman beslutade. Enligt lantmätarens bedömning kan denna förrättning bli klar till sommaren 2013 om inget oförutsett inträffar. Styrelsen är medveten om att domen innebär att ett nytt stämmobeslut krävs för att genomföra byte av huvudvattenledningar och att en ny förrättning är gjord innan arbetena påbörjas. Styrelsen planerar därför att till stämman 2013 återigen lämna ett förslag att genomföra ett byte av huvudvattenledningar. Styrelsens bedömning är att stämman återigen tar ett sådant beslut och har därför vidtagit en viss planering och beredskap att påbörja arbetena under hösten 2013. Har du några frågor kring detta så kontakta styrelsens ordförande. Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening Torbjörn Englund Ordförande
 • 2013-03-08
  I enlighet med stämmans beslut 2012 har lantmäteriet påbörjat processen med omförrättning av GA2 och GA4 för att möjliggöra förläggning av huvudvattenledningar mm på frostfritt djup. Under fliken Föreningen/Vintervatten/ på hemsidan hittar du information hur processen går till. Har du frågor kring detta kan du vända dej till föreningens ordförande Torbjörn Englund. Mer information om processen kommer att fortlöpande publiceras på hemsidan.
 • 2013-03-06
  Byhedsjön är öppen för fiske från torsdag den 28 mars till och med måndag den 1 april. Dagkort finns även att köpa i Norra vindskyddet. Glad Påsk önskar Anders och Hasse
 • 2013-01-03
  Mark- och miljödomstolens domslut har nu kommit över ett överklagande av 2011 års stämmobeslut om att anlägga nya huvudvattenledningar på frostfritt djup samt stämmans beslut om fondering för räkenskapsåret 2012/2013.