Stadgar för Långvinds samfällighetsförening, senast reviderade 2012

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1983:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Långvinds samfällighetsförening.

§ 2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar

Anläggningssamfällighet avseende vägar, grönområden och huvud-VA-ledningar inom utbyggnadsetapp I (Gemensamhetsanläggning 2)

Anläggningssamfällighet avseende huvud-VA-ledningar, vägar och parkområden inom utbyggnadsetapp II (Gemensamhetsanläggning 3)

Anläggningssamfällighet avseende vattenverk (Gemensamhetsanläggning 4)

Anläggningssamfällighet avseende tennisbanor, fotbollsplan, bastuanläggning och båthamnar (Gemensamhetsanläggning 5)

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.

§ 4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare av fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfälligheten upptagen under § 2.

§ 5 STYRELSE säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Hudiksvalls kommun.

Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 12 ledamöter

§ 6 STYRELSE val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.

Första gången väl äger rum skall 3 ledamöter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituterar styrelsen sig själv.

§ 7 STYRELSE kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8 STYRELSE beslutsförhet, protokoll
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 STYRELSE förvaltning
Styrelsen skall
1 förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar,
2 föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3 föra förteckning över deltagande fastigheter, deras andelstal och ägare
4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse 
5 om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelat på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter.

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/5–30/4.

§ 12 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND
Avsättning till underhålls- och förnyelsefond skall göras för varje gemensamhetsanläggning för att säkerställa underhåll och förnyelse av desamma. Belopp per gemensamhetsanläggning föreslås av styrelsen årligen och presenteras på årsstämman för beslut. Föreningens styrelse skall i sådant fall också upprätta en underhålls- och förnyelseplan för respektive anläggning, som skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningens storlek skall kunna bedömas.

§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen genom Personligt brev eller e-post till var och en.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla samt genom e-post och meddelande på föreningens hemsida www.langvind.se

§ 15 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 DAGORDNING VID STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3 val av två justeringsmän
4 styrelsens och revisorernas berättelser
5 ansvarsfrihet för styrelsen
6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7 ersättning till styrelsen och revisorerna
8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9 val av styrelse och styrelseordförande
10 val av revisorer
11 fråga om valberedning
12 övriga frågor
13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hälles tillgängligt
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§ 17 DISPOSITION AV AVKASTNING
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§ 18 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 FLERA VERKSAMHETSGRENAR
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten(erna) utgör:

Gemensamhetsanläggning 2 341/2255 = 15 %
Gemensamhetsanläggning 3 308/2255 = 14 %
Gemensamhetsanläggning 4 957/2255 = 42 %
Gemensamhetsanläggning 5 649/2255 = 29 %

§ 20 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

J-G Swärd
(Sammanträdesledare)

Under stadgarna finns kommentarer med hänvisning till lagrum i SFL lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter.

 

Stadgarna fastställda 1978
Sammanträdesdatum lantmäterimyndigheten 1978-11-15
Registerdatum lantmäterimyndigheten 1979-03-05

Stadgarna reviderade 1989 (tillkommande grönområden GA 2) 
Sammanträdesdatum Långvinds samfällighetsförening stämma 1989-09-22
Registerdatum lantmäterimyndigheten 1990-11-16

Stadgarna reviderade 1996 (underhålls- och förnyelsefond)
Sammanträdesdatum Långvinds samfällighetsförening stämma 1996-07-13 
Registerdatum lantmäterimyndigheten 1997-01-27

Stadgarna reviderade 2012 (kallelse till stämma och underhålls- och förnyelsefond)
Sammanträdesdatum Långvinds samfällighetsförening stämma 2012-07-22
Registerdatum lantmäterimyndigheten 2012-11-06