Historia

Största fritidshusområdet i Gävleborg 

Långvinds samfällighetsförening är en relativt ung förening, grundad 1973. Den har vuxit till Gävleborgs största samfällighetsförening med 439 delägande fastigheter, varav 340 i etapp 1 (Långvind) och 99 i etapp 2 (Korsholmen).

Av 439 fastigheter är 341 bebyggda (januari 2020). Av dessa finns 297 i Långvind och 44

på Korsholmen. Av de obebyggda tomterna finns 43 i Långvind och 55 på Korsholmen.

 

Långvind är sannolikt Norrlands största samfällighet för ett fritidshusområde.

På Korsholmen finns dessutom – enligt gällande byggnadsplan – ytterligare 209 tomter. Dessa är dock inte avstyckade. Ägaren till tomterna har för närvarande inga planer på att sälja eller bebygga tomterna.

Åretruntboendet ökar
Långvind är framför allt ett fritidshusområde. Men antalet permanentboende ökar år från år. Antalet fritidshushåll fortsätter också att öka i takt med att flera tomter blir bebyggda. Varje år tillkommer nya hus.

Januari 2020 hade Långvind och Korsholmen 50 folkbokförda invånare fördelade på 29 hushåll. Det är en kraftig ökning från cirka fem permanentboende 1993.

Utöver mantalsskrivna Långvindsbor finns många som bor i Långvind hela eller stora delar av året utan att vara skrivna på adress i Långvind.

Samfällighet med fem ansvarsområden
Första samfällighetsförening i Långvind, Långvinds vägsamfällighet, bildades 1972. Året därefter fick Långvind en samfällighetsförening för vattenförsörjning, bastu och tennisbana. Dessa tre bildade Långvinds första gemensamhetsanläggning (GA).

Utöver denna har det tillkommit gemensamhetsanläggningar för brunn och vattenverk, för vägar och vattenledningar på Korsholmen (etapp 2) samt för grönytor och deras skötsel.

Samfällighetsföreningen fick följande omfattning på gemensamhetsanläggningarna vid en ombildning 1996:

 • GA 2, vägar, grönområden och vattenledningar i etapp 1 (Långvind)
 • GA 3, vägar och vattenledningar i etapp 2 (Korsholmen)
 • GA 4, brunn och vattenverk
 • GA 5, båthamn, klubbstuga, sommarbutik, tennisbanor, bangolf med mera

I oktober 2019 införlivades Snäckenvägen i föreningen som gemensamhetsanläggning GA7.

 
Under årens lopp har föreningen tagit på sig nya uppgifter, dels i form nya gemensamhetsanläggningar, dels i form av andra initiativ.

Nya uppgifter för föreningen

I dag omfattar gemensamhetsanläggningarna:

 • sommarbutik
 • klubbstuga (bastu till och med 1990)
 • vattenverk och ledningsnät med sommarvatten till alla
 • cirka tio kilometer vägar samt strand- och skogsstigar
 • tre havsbad och ett insjöbad med bland annat toaletter och omklädningshytter
 • många campingbord på stränder och längs stigar
 • beachvolleyplan på Snäcken
 • stuga på Kråknäs
 • båthamn i Sörfjärden
 • två tennisbanor
 • bangolfbana med tolv banor
 • tre boulebanor
 • fotbollsplan
 • basketplan
 • lekplats med bland annat gungor
 • två besöksparkeringar
 • återvinningscentral för papper och glas och viss metall

Tar initiativ
Genom föreningens initiativ eller medverkan har Långvind bland annat fått mindre båthamnar i Dragösviken och Svensviken, fiskeförening i Byhedsjön, nytt stängsel runt Snäckens naturreservat, skidspår till Långvindsbruk, vandringsled till Långvindsbruk, utbyggt mobiltelefoninät och löfte om kommunalt bredband.

Föreningen har en livaktig verksamhet, med engagerade medlemmar, en aktiv styrelse och aktiva funktionärer.

Föreningen genomför midsommarfirande i juni och årsstämma i juli.

Föreningsmedlemmar är också aktiva i sammanslutningar och aktiviteter i Långvind och Långvindsbruk, till exempel Byhedsjöns fiskeförening, Dragösvikens brygg- och båtklubb, Långvinds bruksmiljöförening, Långvinds kapellförening och årliga Långvindsdagarna i juli. Föreningsmedlemmar är också aktiva i föreningar i Enånger.

Föreningen är också delägare i Pimsbovägens vägsamfällighet. Föreningen ger bidrag till Enångers byavakter, som även patrullerar fritidsområdet.

Elva ordföranden sedan starten
Långvinds samfällighetsförening har haft följande styrelseordförande sedan tillkomsten 1973:

 • Anders Kjällman 2015- 
 • Torbjörn Englund, 2008-2015
 • Björn Bergström, 2003–2008
 • Tord Ungh, 1999–2003
 • Stefan Jonäng, 1988–1999
 • Sven Sjöberg, 1981–1988
 • Birgitta Sjöberg, 1980–1981
 • Lars-Göran Lantz, 1979–1980
 • Bengt Espling, 1976–1979
 • Håkan Zetterberg, 1975–1976
 • Gunnar Fahlén, 1974–1975
 • Frank Werneman, 1973–1974.
Uppdaterad 2020-02-13